[Nyhedsbladet Øko-net - bladets hoved]

Årgang 2 - Maj 1995 - nr. 7


Indholdsfortegnelse :

Øko-net nr. 7 - Maj 1995

Velkomst

Leder : Sæt kryds ved økologien

Økologisk højskole-køkkenleder-netværk

Miljøindsats og social indsats hænger sammen

Mellemfolkeligt Samvirke og miljøet

Nye udspil fra Det Økologiske Råd

Dit grønne affald i naturens kredsløb

APC i Danmark - stiftes d. 18. maj

Grønt Landsskue - d. 8.-10. september 1995

Grønt Samarbejde - tema ved OVE's landsmøde-træf

Nymindegab Økologisk Festival 25.-28. maj

EVA-seminar - d. 7.-9- juli

Miljø- og Energiministeriets Ugebrev

Arkitekturens Dag i Kolding 1. juni 1995

Økologisk sommerkursus på Andebølle Ungdomshøjskole - 9.7.- 29.7.


Kære læsere.

Endnu et nummer af Øko-net er på nettet og gaden.

Husk også: At støtte og blive medlem af Netværket - find giro-nr. og medlemspris i kolofonen.

Mvh redaktør, Lars Myrthu-Nielsen, Maj 1995

Trykt i 3.000 eksemplarer

Gå til indholdsfortegnelsen

Leder : Sæt kryds ved økologien

Der er grøde i det økologiske. Forøget salg af øko-produkter, grønt islæt i uddannelser, by-økologiske centre osv. Grønt samarbejde, grønt landskue, økologisk festival, arkitektur og økologi, er nogle af de initiativer som sommeren og de grønne bevægelser byder på.

Sæt kryds i kalenderen !

[Et stort kryds]

Samarbejde
Grøn Information inviterer i maj til et oplysende møde, for alle grønne projekter og butikker, bl.a. med det formål at udveksle erfaringer projekterne imellem. OVE har også indkaldt til møde, over temaet samarbejde, i maj. Grønt Landskue-initiativet har også samarbejde som idé.

Og vi skal have et samarbejde !

Bruge og lære af hinandens erfaringer.
I fællesskab arbejde for et bæredygtigt samfund, - hvad enten vi er undervisere, folkeoplysere eller græsrødder fra det gamle eller det nye 'grønne vækstlag'.
Men hvordan opnår vi så mest mulig handling og mindst muligt papir og endeløse bunker af ulæst materiale?

Et bud kunne være APC
Med APC's opstart i Danmark (se bagsiden), vil vi få et godt redskab til den daglige kommunikation. APC's styrke er at det arbejder med struktureret information, så man hurtigt kan finde præcis den information der er brug for.
På APC-nettet kan man lave en konference, specielt for danske grønne grupper, hvor meddelelser til alle kan lægges ud.
Desuden kan APC benyttes til E-mail, og Internet-adgang.

- Lad os bruge det nye medie. Den sparede tid kan bruges til at handle i praksis :
Til at tømme mult-toilettet og gøde haven, til at hakke roerne (igen), og forme ler-murstenene til øko-huset.

Informations-samfundet kan blive samfundet, hvor der bliver tid til økologi i praksis.
Men vi skal passe på ikke at lide informations-døden, ikke at fortabe os på internettet og i alle dets tilbud.

LM-N

Gå til indholdsfortegnelsen

[SOA logo]Økologisk højskole-køkkenleder-netværk

- nu åben for andre skoleformers køkkenledere.

 

Projekt "Økologisk Højskolekøkken Konsulent" er nu afsluttet. Projektet har påvist, at det ikke nødvendigvis er de økologiske dagligvarers priser, der udgør en barriere for deres indtrængen i folkehøjskolekøkkenerne. Men at forhold som køkkenets indretning, bemanding, leverandørforhold og introduktionshastighed spiller en langt større rolle end umiddelbart forventet.
Forhold af mere social karakter såsom en fælles forståelse af værdier og kvaliteter, herunder kostpolitik, god intern kommunikation og opbakning er også væsentlige.

Afgørende for en succesfuld omlægning til økologisk køkkendrift er, at der i køkkenet er en person - en "dynamo" - som brænder for idéen, og som kan bære den igennem, samtidig med at hele højskolen er informeret om og tager aktivt del i omlægningsprocessen.

Åbent køkkenleder-netværk
Under projektet blev der igangsat et køkkenledernetværk, der har skabt en stærk fællesskabsfølelse, og som af deltagerne vurderes som meget betydningsfuld for den fremtidige videreudvikling og erfaringsopsamling rettet mod den økologiske stor-køkkendrift.

Hanne Olsen som var konsulent på projektet, gør opmærksom på at netværket nu er parat og åbent for andre skoleformers køkkenledere. Fx. er Fredericia Produktionsskole allerede med.
Hanne Olsen nævner bl.a. efterskolerne som skoler der vil kunne have glæde af at koble sig på. Interesserede skoler og køkkenledere kan kontakte Hanne Olsen på "Skolen for Økologisk Afsætning" i Århus.

Håndbog for køkken-omlæggere
Projektets samlede erfaringer bliver beskrevet i en håndbog (og kogebog), der skal sætte andre institutionskøkkener i stand til at overskue hvilke overvejelser man skal ind i; og hvilke ting, der skal tages højde for, når man ønsker at integrere økologiske varer i sit køkken.
Håndbogen udkommer snart.

Skolen for Økologisk Afsætning
Konsulent : Hanne Olsen
Voldbjergvej 16
8240 Risskov
Tlf. 86 17 24 44 - Fax. 86 17 24 22

Gå til indholdsfortegnelsen

Efter Rio- og København-topmøderne :

Miljøindsats og social indsats hænger sammen

- Decentral folkelig indsats nødvendig

Af Uffe Geertsen, Sekretariatsleder for Det Økologiske Råd.

På trods af vigtige beslutninger og forpligtigelser på verdenskonferencen for miljø og udvikling i Rio, så blev miljø/udviklingsaspekterne ikke sammenkædet med, og på ingen måde integreret i det danske oplæg, endsige i FN's oplæg til Kbh-mødet om social udvikling.

Dette endskønt den saglige, samfundsmæssige forbindelse mellem Rio-resultaterne og Kbh.-temaet er uomtvistelig. Og denne kobling ville være nødvendig, dersom der skulle komme holdbare resultater ud af Københavns-topmødet. De globale miljøproblemer er efterhånden så alvorlige, at det kan fastslås, at :

 

Decentral miljøindsats
Som den netop udkomne WorldWatch-rapport om "Verdens tilstand" påviser, så er miljønedslidningen efterhånden så vold-som, at den i sig selv stiller sig hindrende i vejen for det vigtigste i al udvikling: daglig mad på bordet til alle.

Der er en række andre barrierer - af politisk og økonomisk art. Men med den nuværende „naturforvaltning" og de nuværende fødevareproduktions- og forbrugsformer - bl.a. den enormt tabsgivende omdannelse af vegetabilske fødevarer til animalske - kan jordkloden ganske enkelt ikke brødføde klodens befolkning. - Og da slet ikke under den befolkningsvækst, som vil fortsætte, omend langsomt aftrappe, endnu nogle årtier.

Men dernæst en lige så vigtig pointe: Den nødvendige miljøindsats vil i sig selv kunne bidrage til bekæmpelsen af arbejdsløshed og marginalisering. Rigtigt planlagt og gennemført, så er der meget væsentlige beskæftigelsesvirkninger at hente - formentlig i alle typer samfund på forskellige udviklingstrin.

Med andre ord: Indsats til sikring af et bæredygtigt miljø - i Nord som i Syd, i Øst og Vest - er i den grad nyttige for beskæftigelse og social udvikling.

Sagen er jo, at en miljøindsats i hovedsagen altid vil være en decentral indsats, på landet, i landsbyer og byer. Miljøindsats betyder meningsfulde job i lokalsamfundet og dermed mulighed for lokal, selvstændig organisering - dvs. af største betydning i bestræbelserne på at bekæmpe marginaliseringen af store samfundsgrupper.

Sammenfattende :
Set fra de folkelige græsrodsorganisationers synsvinkel, så er sammenhængen mellem økologisk og social udvikling uomgængelig : Her er tale om nødvendige helhedssyn og om indsatsfelter, som er handlingsorienterede - de påkalder sig aktiv folkelig medvirken.

Danmark er, forskningsmæssigt samt industrielt, et af foregangslandene på vigtige miljø-teknologiske felter (styrings-systemer til energibesparelser, biomasse, solenergi, vindkraft, decentrale kraftvarmeværker m.m.).

Og lige så vigtigt : Danmark har stadig noget at byde på, når det gælder den sociale organisering af disse teknologiers anvendelse : decentrale organisationsformer, andelsselskaber, bofællesskaber og andre deltagerstyrede samarbejdsformer.
For tiden myldrer grønne initiativer frem ud over landet, og en liste med beskrivelse af deres højst forskellige - og overalt selvberoende - indsater ville blive lang!

Miljøgenopretning og jobskabelse
SID har i samarbejde med Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) og Aalborg Universitet et arbejde igang for at belyse sammenhængen mellem miljøgenopretning og meningsfuld beskæftigelse.
Sammen med Forum for Energi og Udvikling holdt SID i slutningen af februar en konfererence om spørgsmålene, hvor vigtige aspekter af sammenhængen mellem miljø og beskæftigelse blev belyst.
Og hvor det ikke mindst endnu en gang viste sig, hvor vanskeligt det er for det politisk-økonomiske establishment at forestille sig, hvordan passive overførselsindkomster (dvs. penge brugt til at sikre, at folk ikke har noget at lave) kan forvandles til løn til mennesker i fornuftige job.

Til slut blot dette : Når der sker for lidt i dansk international indsats, så har det mange årsager. Men grundlæggende er forholdet det, at alvoren i de to spørgsmål - miljønedslidningen og arbejdsløsheden - ikke er trængt tilstrækkeligt igennem på beslutningsniveauerne :
Miljøproblemerne er værre, end vi bryder os om at se i øjnene - miljøgenopretningen er en næsten uløselig opgave, men er mer og mer påtrængende for hver dag, der går.
Arbejdsløshedens, marginaliseringens og dermed samfunds-polariseringens problem er lige så overvældende.

Et håb kunne være, at én af de nødvendige løsninger er en kombination af netop indsatserne angående miljøgenopretning og meningsfuld jobskabelse.

 

Gå til indholdsfortegnelsen

[MS logo]Mellemfolkeligt Samvirke og miljøet

 

Kort om MS
Mellemfolkeligt Samvirke (MS), er en forening stiftet i 1944, hvis formål nu er at fremme mellemfolkelig forståelse og solidaritet gennem et samarbejde over nationale og kulturelle grænser, for derigennem at skabe større forståelse for en mere retfærdig fordeling af jordens rigdomme, og en økologisk bæredygtig udvikling.

MS's miljøhandlingsplan
I 1992, hvor Rio-processen øgede bevidstheden om sammenhængen mellem miljø og udvikling, lavede MS en miljøhandlingsplan, der skal gennemføres på væsentlige felter. Dvs. i det internationale arbejde i Syd-programmet, hvor udviklingen i de fattigste lande kun er mulig i forbindelse med miljøgenopretning - og i medlems- og oplysningsarbejdet, hvor MS's Byøkologi-program er fremtrædende.

Desuden skal gennemføres en praktisk miljøindsats på MS's arbejdspladser - hjemme og ude. Til at koordinere arbejdet har MS ansat en miljøkonsulent.

Medlemsgrupper er i gang
I Århus, Odense og København er medlemsgrupper i gang. Allerede i 1993 startede Øko-øko-gruppen ("Forum for Økologisk Økonomi") i København. Gruppen formidler debat gennem foredrag og oplysende aktiviteter om emner, som har relation til forholdet mellem økonomi og økologi. Udgangspunktet er bla. vækstproblematikken, dvs. spørgsmålet om hvorvidt der findes "grænser for vækst" eller om vækst er en forudsætning for udvikling.

Som de andre af MS's miljøgrupper, er Øko-øko Gruppen ikke en ekspert gruppe, og alle interesserede kan være med.

Et kommende initiativ, der nok skal blive lagt mærke til, er når MS's Øko-øko Gruppe, i samarbejde med bla. NOAH, Dansk Cyklist Forbund og Økologiske Igangsættere, forsøgsvis vil gøre den indre by i København bilfri i 14 dage, i forbindelse med Kulturby 96.

Miljø-bøger fra MS Forlaget
Mellemfolkeligt Samvirke har en lang tradition for at udgive bøger. Og ikke så få bøger handler idag om miljø og udvikling.

SOS Redningsaktion Jorden - er en bog skrevet for unge af globale teenagers, illustrativ og god som udgangspunkt for aktiv miljøundervisning.

28 unge fra såvel nord som syd, har udvalgt de bedste blandt 10000 tegninger, digte, hverdagshistorier og lokale eksempler på miljøproblemer. Agenda 21 bliver her fortolket af unge - deres bud på hvordan vi sammen får en bedre fremtid - de vil ikke arve en klode i forfald.

I forordet til den danske udgave (bogen er udkommet på 14 sprog) skriver Miljøminister Svend Auken: "Er der forskel på børn og voksne? Selvom forskellen på mange områder givet er mindre, end man umiddelbart skulle tro, er der selvfølgelig forskelle. En vigtig forskel er åbenheden. Børn og unge er langt mere åbne for verden omkring sig. De er nysgerrige og ikke på samme måde som voksne låst fast i bestemte måder at gøre tingene på. Det er en afgørende forskel i forbindelse med beskyttelsen af natur og miljø".

I aktiv brug af bogen, kan man komme i kontakt med andre unge i verden. Bogen opfordrer til at man skriver til SOS - redningsaktion Jorden, som ledes af "Peace Child International Centre" i England. Centeret for den internationale organisation "Peace Child" ledes af unge fra hele verden.

I Danmark bliver bogen i 1995 fulgt op af undervisningsmateriale, bl.a. en miljø-kuffert og håndbogen "Skrot Up Guide".

Garanteret økologisk humor
Hvem har sagt at miljø folk ikke har humor? - anskaf dig "Fremskridtets glæder" - en tegneserie-bog af Stan Eales, bærende ovenfornævnte garanti, og udgivet af MS.

 

Mellemfolkeligt Samvirke
Borgergade 14
1300 København K
Tlf. 33 32 62 44 - Fax. 33 15 62 43

Gå til indholdsfortegnelsen

Nye udspil fra Det Økologiske Råd

 

Det Økologiske Råd og Selskab har til opgave at belyse og fremme mulighederne for en økologisk bæredygtig udvikling, med social retfærdighed og menneskelig trivsel på nationalt og globalt plan. I 1995 har rådet igangsat udrednings-arbejder og indbyder til offentlige arrangementer, hvor bl.a. følgende miljøspørgsmål belyses:

Rådet har desuden oprettet en service for politikere og medier, hvor de løbende udsender 'Resume og Kommentar' til vigtige miljø-rapporter, økonomiske redegørelser og politiske udspil fra Danmark, EU og FN.

Tidsskriftet Global Økologi udkommer i forøget oplag og behandler danske og internationale miljø-spørgsmål - med hovedvægt på de oplysninger og den debat, som ikke når frem gennem de daglige medier.

Medlemskab af Det Økologiske Selskab koster 175 kr. pr. år. Det dækker samtidig abonnementet på Global Økologi.

(Læs også artiklen af rådets nye sekretariatsleder - Uffe Geertsen - på s. 2).

Det Økologiske Råd og Selskab
Borgergade 14, 5
1300 København K
Tlf: 33 15 09 77 - Fax. 33 15 09 71

Gå til indholdsfortegnelsen

[PØ logo]Dit grønne affald i naturens kredsløb

Landsforeningen Praktisk Økologi har udgivet informationspjecen "Dit grønne affald i naturens kredsløb". Pjecen handler om de muligheder den enkelte husstand har for at anvende det grønne affald, enten som hønsefoder eller via kompostering som gødning for havens planter.

Tilbud til de danske kommuner
PØ har givet alle danske kommuner tilbud om at de ved bestilling af pjecen, kan nøjes med at betale for selve trykningen. Håbet er at pjecen så kan uddeles gratis i kommunen.

Pjecen kan købes af alle interesserede for 5 kr plus porto.

Henvendelse til :

Landsforeningen Praktisk Økologi
Maglevænget 61
4571 Grevinge
Tlf. 53 45 90 35 - Giro 3 32 36 41.

Gå til indholdsfortegnelsen

[APC logo]APC i Danmark

- stiftende møde d. 18. maj

 

Ved det sociale topmøde i København, stod det globale computer-baserede kommunikations-netværk APC for den elektroniske kommunikation ud til den store verden. Oven på denne succes har en initiativgruppe besluttet at danne en forening for APC i Danmark. Med et APC-knudepunkt i Danmark, vil prisen falde (for danske brugere), og det skulle gerne styrke netværket, der i forvejen er et af de billigere computer-netværker. Samtidig mener man at netop Danmark - med gode traditioner for græsrods- og miljø-arbejde - har mange potentielle brugere af APC.

Hvad er APC ?
APC står for 'Association for Progressive Communication', og er et globalt computer-netværk oprettet af regionale og lokale computer-netværker, der har basis i bevægelser og folkelige organisationer. Det er en non-profit organisation, der har som mål at give organisationer og enkeltpersoner den billigst mulige adgang til elektronisk kommunikation med andre, der arbejder for fred, demokrati, miljø, menneskerettigheder og social udvikling.

I de nordiske og baltiske lande er APC repræsenteret ved netværket NordNet, hvis hovedkontor ligger i Stockholm.

Konkret består APC-netværket af omkring en snes knudepunkter i alle verdensdele og samarbejder med et dusin andre netværker. APC har over 20.000 brugere i flere end 130 lande, og giver mulighed for gennemstilling til Internet, samt udveksling af elektronisk post (e-mail) med alle væsentlige computer-netværker (CompuServe, MCI Mail, Dialcom, Bitnet, GeoNet, HandsNet, FidoNet m.fl.) Der kan også sendes telex og telefax gennem APC-netværket.

Samarbejde med FN
APC har allerede ved flere lejligheder markeret sig internationalt og har en lang tradition for et tæt samarbejde med FN. Et samarbejde, der begyndte med miljø-topmødet i Rio ('92), FN's konferencer i Wien ('93) og Cairo ('94), og senest ved FN's sociale topmøde i København (marts '95).

Udover interaktiv kommunikation med andre brugere, fx. i elektroniske konferencer, tilbyder APC bl.a. nyhedsbreve, nyhedstelegrammer og pressemeddelelser. Informationsleverandører er bl.a. FN, Greenpeace International, Amnesty International og Tredje Verdens nyhedsbureauer.

Stiftende generalforsamling i DK
"Brugerforeningen NordNet APC Danmark" holder stiftende generalforsamling :

torsdag d. 18. maj 1995 kl. 19:30

Initiativgruppen har lavet et udkast til vedtægter, og inviterer foreninger og enkeltpersoner til mødet, der finder sted hos Dansk Flygtningehjælp, Borgergade 10 i København.

[NordNet logo]

Kontakt til initiativgruppen :

v/ Jørgen Bjerregaard
Svinget 17
2300 København S
Tlf. 31 54 57 30 - Fax 33 25 34 30

E-mail : joergen@nn.apc.org

Gå til indholdsfortegnelsen

Grønt Landsskue d. 8.-10. september 1995

- Et Økologisk Træf for de grønne-bevægelser og praktikere m.fl

Hvor langt er det grønne kommet i Danmark? Hvad kan vi inden for produktion, teknologi, livsformer, planlægning og forskning? Sådan lyder nogle af spørgsmålene fra initiativtagerne til Grønt Landsskue.

Formen på træffet skal være som 'det gamle danske dyrskue', med produkterne, teknologien, det sociale og festen.

Brusgård Produktionsskole ved Randers danner rammen, med marker, telte, camping, bespisning, boder og en skole med klasselokaler til workshops, møder, diskussioner og fest.

Og I er indholdet, I leverer hvad I kan: en stand med jeres speciale, en workshop, et oplæg til diskussion, et møde om ??

Initiativet til Grønt Landsskue er taget af Andelsselskabet EVA, Landsforeningen Økologisk Jordbrug og Brusgård Produktionsskole. Ring eller skriv om idéer og bidrag til indholdet af det Grønne Landsskue, og tilmeld dig snarest, til :

Grønt Landsskue
Brusgård Produktionsskole
Brusgårdvej 25
8900 Randers
Tlf. 86 49 14 62 eller 31 42 80 13

Gå til indholdsfortegnelsen

Grønt Samarbejde - temaet ved OVE's landsmøde-træf

Træffet finder sted lørdag d. 20. maj 1995, kl. 9-16 på Egå Ungdomshøjskole (lige nord for Århus).
OVE har 20 års jubilæum i år, og har valgt at fejre det ved at invitere til dannelsen af et helt nyt samarbejdsforum som kunne hedde "Det Økologiske Samarbejds-Initiativ".
Initiativet retter sig mod alle bevægelserne eller foreninger, der vil arbejde for indførelsen af en ægte grøn politik her i landet.
Med "ægte" mener OVE en politik som udmønter sig i konkret praktisk handling. Invitationen retter sig specielt mod de nye grønne vækstlag, der spirer frem i disse år.

Detaljeret program kan rekvireres ved OVE.

Tilmelding til træffet senest torsdag d. 11. maj. Deltagelse i arrangementet er gratis.

Organisationen for Vedvarende Energi
Skovvangsvej 191
8200 Århus N
Tlf. 86 10 64 11 - Fax. 86 10 61 88

Gå til indholdsfortegnelsen

Nymindegab Økologisk Festival 25.-28. maj

En 4-dages festival ved Vesterhavet, hvor den indre og ydre økologi mødes. Hvor pionererne indenfor økologi øser af deres viden og præsenterer produkter. Oplev marked, aktiviteter, underholdning og seminarer.

Entré pr. dag: 40,- kr. Alle 4 dage: 100,- kr.

Sted/information :

Nymindegab Økologisk Camping
Lyngtoften 12
6830 Nr. Nebel.
Tlf. 75 28 91 83 - Fax. 75 28 94 30

Gå til indholdsfortegnelsen

EVA-seminar d . 7. - 9. juli på Vestjyllands Højskole

[EVA logo]

"Hvor går grænsen" - Temaet er grænser, økonomi og miljø belyst gennem miljøøkonomi, miljøetik og miljøret.

Kontakt EVA for nærmere program.

Pris : 550/800 kr (sovesal/enkeltvær.)

Tilmelding senest d. 3/7 på tlf. 97 32 16 72

Husk : Som oplæg til seminaret udkommer i juni EVA's nye rapport "Hvor går grænsen".

Gå til indholdsfortegnelsen

Miljø- og Energiministeriets Ugebrev

- følg med i hvad der sker på tinge

I en forløbig forsøgsperiode på 2 måneder udsender Miljø- og Energiministeriet et ugebrev hver fredag. Herefter skal vurderes om det fortsat skal udkomme. Ugebrevet skal præsentere vigtige begivenheder, der har fundet sted i den forløbne uge og omtale vigtige arrangementer, møder og lovbehandlinger m.v. som finder sted i den kommende uge.

Er et møde nævnt, en rapport offentliggjort eller skal et lovforslag til 1. behandling, er der som en service bragt navn på kontaktpersonen til emnet, samt telefonnummer.

Miljø- og Energiministeriet
Højbro plads 4
1200 København K

Ugebrevet kan bestilles hos Anne-Marie Madsen på Tlf. 33 92 74 96 - Fax. 33 92 70 78

Gå til indholdsfortegnelsen

Arkitekturens Dag i Kolding 1. juni '95

- Tema: "Arkitektur og økologi"

Forskellige aktiviteter vil finde sted :

  • Øko-skue på Axeltorv i Kolding, hvor der udstilles miljøvenlige materialer og produkter.
  • Et fremtidsværksted, hvor det er muligt at afprøve planlægnings- og miljø-beslutninger i computerprogrammet "Sim-City" og deltage i en nordisk miljødebat over Internet, alt sammen på storskærm på Biblioteket.
  • Åbne grønne huse, hvor der vil være rundvisning i bla. pyramiden, Aquadomen på Kolding Højskole og Harteværket.
  • En stor konference "Forum Romanum Kaldung", hvor en række personer indenfor området byøkologi vil deltage.

[logo]

Stadepladser er gratis.
Bindende tilmelding meddeles sekretariatet.

Et nyhedsbrev, der vil udkomme ca. 6 gange de næste to måneder, kan rekvireres på sekretariatet.

Arkitekturens Dag i Kolding '95

Sekr. :
Låsbygade 48
6000 Kolding

Tlf. 75 53 78 11 - Fax. 75 53 79 78

Gå til indholdsfortegnelsen

Økologisk sommerkursus

Andebølle Ungdomshøjskole afholder fra 9/7 - 29/7 3 tema-uge-kurser :

  • Grøn By
  • Økologisk Landbrug
  • Maden.

Øko-værksteder og Natur-lejrplads.

[Andebølle logo]


Andebølle Ungdomshøjskole
5492 Vissenbjerg.
Tlf. 64 47 37 60

 


Gå til indholdsfortegnelsen

Slut på Øko-net nr. 7