Nyhedsbladet Øko-net [Bladets hoved]

Årgang 1 - April 1994 - nr. 3


Indholdsfortegnelse :

Øko-net nr. 3 - April 1994

Velkomst

Leder : Vand er godt - og dog

Aktion Rent Grundvand

Øko-net opfordrer til underskriftsindsamling

Endnu en lille opfordring

Global Økologi
- et nyt tidsskrift for alle miljø-aktive

Fornyelse hos en 'gammel' øko-forening - PØ

Andelsselskabet EVA

Det årlige EVA-seminar

Grønt Marked 1994 - d. 11.-12. juni i Odder

Den Grønne Telefonnøgle - med rabat

Nyt fra Jordværkstedet

Inspirationskurser i økologisk levevis - arbejds- og højskole-weekender på Den frie Lærerskole.


Kære læsere.

Endnu et nummer af Øko-net er på nettet og gaden. I dette nummer er temaet drikkevand. Vi opfordrer bla. til underskriftsindsamling for rent grundvand.

Husk også: At støtte og blive medlem af Netværket - find giro-nr. og medlemspris i kolofonen.

Mvh redaktør, Lars Myrthu-Nielsen, april, 1994.

1600 eksemplarer trykt på Cycluspapir.

Gå til indholdsfortegnelsen

Leder : Vand er godt - og dog.

Det regnede og regnede, den fredag d. 25. marts, da vi startede anlæggelsen af Jordværkstedet. Dér stod vi så og så regn og grundvand stige, så 3 ænder følte tiden inde til at indtage den nydannede sø, som altså bare ikke skulle have ligget lige dér.

Grundvand, sagde vi til hinanden,- og så startede diskussionen.

Siden sidste Øko-net er der ankommet et nyt sagforhold til mediernes bevidsthed :

Drikkevandets indhold af pesticider.

Det er egentlig en sørgelig kendsgerning, at det eneste øje, der vagtsomt hviler på vores grund- og drikkevand er mediernes, og vel at mærke, når skaden er sket.

Hvorfor er der ikke faglig kapacitet til løbende at kontrollere grundvandskvaliteten ? Således troede man jo naivt det forholdt sig.

Dansk Vandværksforening har igennem de sidste 3 år forsøgt at få Miljøstyrelsen til at fremstille vejledninger til en systematisk landsdækkende drikkevandskontrol.

Men hidtil forgæves. Og man forstår hvorfor, når man læser, hvorledes både kemiproducenter og landbruget har forhalet de nødvendige indgreb.

Drikkevandsdirektivet fra 1980 tillod ingen pesticid-rester i grundvand, men i stedet for at indføre økologiske giftfrie dyrkningsmetoder i landbruget, eller slet og ret forbyde alle pesticider, ja så vil EU nu i stedet hæve grænseværdierne.

Men : Når der ikke blev målt før, hvem skal så måle om grænseværdierne overholdes ? En række af stofferne er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Hvorledes vil disse stoffer virke med en tænkt grænseværdi ? Kan stofferne tilsammen tænkes at have større virkning end hver for sig ? Hvad med allergier ? Tilsyneladende skal pesticidernes værdier fastsættes efter hvor farlige de er. Hvem forsker i det ? Producenterne eller uvildige forskere ? Og kan alle relevante oplysninger fremskaffes om stofferne ?

Så gør noget ! - skyl mundvandet i rent vand og giv dit besyv med - støt Aktion Rent Grundvand.

Bo Bramming

Gå til indholdsfortegnelsen

Aktion Rent Grundvand

De seneste dages afsløringer af pesticider i grundvandet bl.a. ved Ejstrupholm har vist, at pesticider i grundvand er et langt større problem, end myndighederne hidtil har villet indrømme. Og samtidig har man måttet erkende, at der er en reel sundhedsrisiko ved rester af pesticider i grundvandet.

Man kan forhindre, at grundvandet bliver ubrugeligt som drikkevand på grund af sprøjtemiddelrester på tre måder :

Det er det sidste, der er på programmet i EU. Under stærkt pres fra kemi-industrien, der sælger for 46 mia. kr sprøjtemidler i EU om året, er Kommisionen i færd med at ændre på pesticid-direktivet og drikkevands-direktivet, så grænseværdierne forhøjes.

Drikkevands-direktivet fra 1980 kræver, at intet pesticid må være tilstede i større koncentration end 0,1 mikrogram pr. liter, hvilket var den mindste koncentration, man kunne bestemme dengang. Bestemmelsen er udtryk for, at man ikke ville tillade rester af pesticider i drikkevand overhovedet.

Så gøres det lovligt !
Nu vil man ændre reglerne, så der bliver grænseværdier for de enkelte midler. Værdierne skal fastsættes efter, hvor farlige midlerne er. Det skal altså gøres legalt, at der er pesticider i grund- og drikkevand !

Den utryghed, afsløringerne af pesticider i grundvandet - med rette - har skabt i befolkningen, kan ikke fjernes ved at gøre det lovligt med pesticider i grundvandet. Befolkningerne i alle EU-lande må protestere mod de planer. I Tyskland er der allerede samlet over 600.000 underskrifter - nu er det Danmarks tur !!

Det Økologiske Råd

Gå til indholdsfortegnelsen

Øko-net opfordrer til underskriftsindsamling.

Ovenstående er fra en pressemeddelelse udsendt af Det Økologiske Råd. Rådet opfordrer alle landets dagblade til at organisere en underskriftsindsamling mod pesticider i grund- og drikkevand, ved at trykke og bringe en indsamlingskupon.

Øko-net's redaktion mener at det er et godt - og nødvendigt - initiativ, og vedlægger i dette nr. en kupon til brug ved underskriftsindsamlingen. På denne måde bliver det let og ligetil at indsamle og videre-ekspedere underskrifterne.

Andre Initiativer
Måske vil det være en god idé, hvis man rundt omkring på skolerne, og i lokalsamfundet iøvrigt, sætter initiativer igang, der fokuserer på vores grund- og drikkevand.

Læs iøvrigt lederen, samt artiklen på side 2, der handler om Det Økologiske Råds nye blad - Global Økologi.

Gå til indholdsfortegnelsen

Endnu en lille opfordring

Øko-net er nyhedsblad for "Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis", og ét af formålene med bladet og netværket, er at de tanker og idéer der skrives om skal, bredes ud til så mange som muligt. Og det vil vi gerne have DIN hjælp til, ved at bede dig om at give bladet videre når du har læst det. Stil det på skolens bladhylde - eller kopiér det, og del det ud - dét vil gavne netværket !!

Ikke alle glæder er gratis…
Men det koster lidt at udgive et blad som dette. Derfor skal dette også være en opfordring til at melde sig ind i netværket. Det gøres nemmest ved at benytte det giro-kort, der var indhæftet i Øko-net nr. 2. Skulle giro-kortet være bortkommet, kan man finde giro-nr. og priser på bagsiden af dette Øko-net.

Gå til indholdsfortegnelsen

Global Økologi

- et nyt tidsskrift for alle miljø-aktive.

Midt i april kom der endnu et miljø-blad til verden, og denne gang et blad der beskæftiger sig med miljøproblematikken på globalt plan. International miljødebat på dansk, er bladets opgave. Det har fået navnet Global Økologi og udgives af Det Økologiske Råd og Selskab.

Det Økologiske Råd og Selskab
Global Økologi skal være medlemsblad for Det Økologiske Selskab, der blev stiftet i maj 1991. Selskabet har hele tiden haft ca. 80 medlemmer. Det Økologiske Råd er selskabets bestyrelse, der består af fagfolk med mange forskellige specialer fra naturvidenskab over økonomi, samfundsvidenskab og jura til teologi. Rådet består af 12 medlemmer. Det Økologiske Selskab og Råd er startet som en "privat" forsker-net-gruppe, der bla. så sin opgave som værende en støttegruppe for Det Økologiske Jordbrugsråd, der er nedsat af staten. Med det nye initiativ åbnes der op for et bredere og mere folkeligt niveau i selskabet. Man er automatisk medlem af selskabet når man abonnerer på bladet.

Troels V. Østergaard redaktør
Det er en gammel kending inden for den økologiske blad- og bogverden, der er ansvarshavende redaktør på det nye blad. Nemlig mag. scient Troels V. Østergaard, der i 1981 startede det lille økologiske tidskrift "Praktisk Økologi" (læs herom på side 3 i dette ØKO-NET). I redaktionen sidder desuden miljøkonsulent i Forbrugerrådet, cand. comm./biolog Thomas Breck, og tidl. redaktør af TeknologiDebat, cand.polit. Christian Kruse.

Miljøproblemerne er blevet globale
Idéen til bladet bygger på at miljøproblemerne er blevet globale, og at miljøpolitikken til stadighed bliver mere og mere international. Det betyder også at det tager tid og koster dyrt, hvis man selv skal følge med i alle relevante udenlandske miljøtidsskrifter. Det vil Global Økologi råde bod på. Bladet har kontakt til førende udenlandske miljøtidsskrifter, som The Ecologist (UK), Politische Ökologie (D), Alternativ Framtid (N), Miljö o Framtid (S), Enviroment (USA) m.fl., som Global Økologi vil bringe de bedste artikler fra.

Indholdet i Global Økologi
Ud over at bringe oversatte artikler fra udenlandske miljøtidsskrifter, skal bladet formidle vigtige danske forskningsresultater, give velfunderet baggrundsinformation og have plads til diskussion (også af oversete emner). Ud over at opfordre til selvstændig tænken og stillingtagen, skal bladet fremme kontakten mellem enkeltpersoner, organisationer og grupper, samt formidle idéer og viden, der kan bruges til kritisk og konstruktiv handling.

Bladet vil bla. behandle emner om miljøpolitik, økologisk økonomi, og økologisk etik. Miljø, udvikling og forskningsnyt med økologiske problemstillinger vil blive behandlet. Nye bøger fra ind og udland vil blive anmeldt. Der vil være en aktuel leder, samt nyt fra Det Økologiske Råd's arbejde: analyser, arrangementer m.m.

Henvender sig også til lærere
Bladet henvender sig bredt til alle miljø-aktive. Som initiativ-tagerne selv udtrykker det, så er Global Økologi nødvendig læsning for alle miljø-aktive, og de nævner selv lærere, forskere, politikere, journalister, embedsmænd og erhvervsledere. I det hele taget alle der vil følge med i den internationale miljødebat, og som ønsker seriøs og tværfaglig oplysning.

Global Økologi skal udkomme med 4 numre om året, og kommer til at koste 175,- kr inclusive medlemsskab af Det Økologiske Selskab.

Interesserede kan henvende sig til nedenstående adresse for medlemsskab eller et prøvenummer af bladet.

 

Adresser og telefonnumre.

Global Økologi

Det Økologiske Råd og Selskab

Fruebjergvej 3

2100 København Ø

Tlf. 39 17 99 50

Fax. 31 20 55 21

Gå til indholdsfortegnelsen

Fornyelse hos en "gammel" økologisk forening.

- Foreningen Praktisk Økologi har nyt blad i luften.

Praktisk Økologi er navnet på et tidskrift, der udkommer 6 gange om året. Bladet er nu gået ind i sit 14. leveår, og har samtidig fået et mere læsevenligt og illustrativt layout - fra størrelse A5 til A4.

[PØ logo)

I Praktisk Økologi kan du læse faglige artikler om økologi og økologisk levevis, og der er især plads til medlemmernes erfaringer. Der er blevet lavet et register for de første mange årgange af bladet, så man let kan finde rundt i de mange gode idéer og faglige artikler om økologisk levevis, som bladene repræsenter. Mange af de gamle numre kan stadig købes gennem foreningen, og ellers kan de lånes på biblioteket. Da bladet samtidig er medlemsblad for Foreningen Praktisk Økologi, kan man også følge med i lokale aktiviteter rundt om i landet. Interesserede kan henvende sig på foreningens sekretariat for indmeldelse (medlemsskab/abonnement: 200,- for fuldt år), eller for et prøve-nummer af Praktisk Økologi.

Lidt historie om PØ
Selve bladet PØ blev startet i 1981 af Troels V. Østergaard, som også er forfatter til mange gode bøger om økologisk jordbrug. Først i 1989 blev foreningen dannet: „Foreningen Praktisk Økologi er foreningen for økologisk havebrug, gartneri og landbrug, økologisk husdyrhold og økologisk levevis". Altså en bred folkelig, praktisk bevægelse for økologisk levevis.

 

Foreningens aktiviteter :

Amtsstrukturen
Foreningen er delt op i en amtsstruktur, og i hvert amt er der nogle kontakt-personer. Disse kontaktpersoner fungerer som en slags konsulenter, og man kan altid ringe til dem, hvis man har et spørgsmål inden for emnet. Det er også kontaktpersonerne der står for aktiviteter i amtet, som studiegrupper, foredrags-arrangementer m.m.

Åbne have-arrangementer
Som en gammel tradition arrangeres der hvert år åbne haver, i nogle af medlemmernes haver. Mange mennesker kommer gerne på besøg, og der udveksles erfaringer, nye idéer og meninger. Annonceres i dagspressen og Praktisk Økologi.

Et årligt seminar om økologi
Som noget nyt er foreningen begyndt at afholde et årligt seminar, sidste år om "økologiske fødevarer" (der resulterede i temahæftet Økologisk Mad), og i år om "økologi i boligen", der netop er afholdt, og som i løbet af året vil resultere i et temahæfte om Økologi i boligen. Desuden er der det årlige PØ-Årsmøde og generalforsamling, hvor der også er mange gode foredrag. I år finder det sted d. 3.-4. september, og afholdes på Den Økologiske Landbrugsskole i Aabybro.

Den økologiske have i Odder
Som et stort center for praktisk økologi, er foreningen ved at anlægge en stor økologisk have lige uden for Odder. Her er der ved at blive skabt alle mulige former for praktisk økologi, der skal være henvendt til et besøgende publikum. Haven fylder ialt 8,5 ha. Haven har som centrum en stor grøn plads, hvor der hvert andet år vil blive afholdt et stort økologisk marked. I år er det 2. gang, og det finder sted d. 11.-12. juni (se også nederst på denne side). I forbindelse med markedet i år vil haven blive officielt åbnet.

Andre aktiviteter
Foreningen har et godt samarbejde med andre økologiske organisationer og har også kontakter internationalt. Desuden tager foreningen ud med en stand og oplysningsmateriale til markeder, dyrskuer m.m.

Brug PØ i skolerne
Arbejder man med natur og miljø i undervisningen, kan bladet Praktisk Økologi, være en glimrende inspirationskilde, og en vej til økologisk kontakt, fx. i forbindelse med ekskursioner.

Man kunne bla. i PØ nr. 6, 1993, læse en artikel af Flemming Abrahamssen, der er økologisk bygmester og foredragsholder, om et økologisk kæmpe-væksthus projekt, på Ulstrup Efterskole i Odsherred.

Adresser og telefonnumre.

Foreningen Praktisk Økologi

Maglevænget 61

4571 Grevinge

Tlf. 53 45 90 35 Giro 3323641

Medlemsskab/abonnement koster

200,- kr for et fuldt år.

 

Den Økologiske Have

Rørthvej 130

8300 Odder

Tlf. 86 54 54 00.

 

Gå til indholdsfortegnelsen

[EVA logo]Andelsselskabet EVA

- et økologisk andelsselskab med rødder i højskolen

Andelsselskabet EVA blev stiftet på Vestjyllands Højskole i 1989 som barn af højskolebevægelsen. EVA opstod som miljøbevægelse, fordi der i slutningen af 80'erne var en manglende fokus på sammenhængen mellem miljø og økonomi i den offentlige debat i Danmark. Formålet med Andelsselskabet EVA var fra starten, at kvalificere den politiske beslutningsproces ved at pege på, at miljø og økonomi hænger sammen, og at miljødimensionen nødvendigvis skal indføjes i samfundets økonomiske styringsredskaber.

Hvis hensynet til miljøet ikke indarbejdes som en grundlæggende forudsætning i al samfundsplanlægning, er vi ikke i stand til at imødegå miljøproblemernes udfordring til vores levevis. Andelsselskabet EVA formulerer sit formål som:

"at drive folkeoplysende virksomhed. Det centrale emne er økonomi, forstået som god husholdning, såvel den globale, den nationale, den lokale, som den personlige, en husholdning der tilgodeser den økologiske udfordring".

Andelsselskabet EVA ønsker at indgå i en dialog med samfundets beslutningstagere. Inspireret af Budgetdepartementets økonomiske model ADAM og Det Økonomiske Råds halvårlige vismandsrapporter, er EVA's vision at lave en årlig "Økologisk Vismandsrapport". Indtil nu er det blevet til tre udgivelser :

Kan bestilles hos EVA.

Hver sommer indbyder EVA andelshaverne og andre interesserede til et seminar på Vestjyllands Højskole, hvor forfattere, politikere, forskere og andre, inviteres til at diskutere aktuelle temaer i miljødebatten. Fælles for EVA's andelshavere er en lyst til at diskutere hvordan man lever økologisk bevidst i en moderne hverdag.

I løbet af året udgiver Andelsselskabet EVA et nyhedsbrev. Det koster 500,- kr. at købe et andelsbevis i selskabet. Det er muligt at betale de 500 kr. á 100,- kr. i 5 år.

 

Adresser og telefonnumre

EVA a.m.b.a.

c/o Vestjyllands Højskole

6950 Ringkøbing.

Tlf. 97 32 16 72 Giro: 3 98 38 54

Fmd. : Lars Engberg : tlf.: 31 24 30 74

Sekretær : Johanne M. Sørensen,

tlf. 97 32 47 37

Gå til indholdsfortegnelsen

Det årlige EVA-seminar

Andelsselskabet EVA's årlige seminar afholdes i år i weekenden d. 15.-17. juli på Vestjyllands Højskole, under titlen:

"Gavner hensyn til beskæftigelsen også miljøet ? - miljø og beskæftigelse i et internationalt perspektiv"

Der vil være oplæg ved Jørgen Rosted (Industriministeriet), Per Sjørup (EU-Kommissionen), Svend Auken (Miljøminister), Anny Petersen (Kv. Arb.-forbund), Lone Hass (Novo Nordisk).

Pris: 450 / 650 kr (sovesal/enkeltvær.)

Tilmelding senest 1.6. på tlf. 97 32 16 72.

Gå til indholdsfortegnelsen

Grønt Marked '94

Foreningen Praktisk Økologi afholder Grønt Marked i Den Økologiske Have i Odder i weekenden d. 11.-12. juni.

Der vil være et stort marked, med økologiske produkter, underholdning og aktiviteter for store og små. Gode tilbud og råd om økologisk havebrug, husdyr, miljøvenlig husholdning m.m.

Lørdag:

Kl. 12-18: Marked

Kl. 14-15: Haven indvies.

Søndag:

Kl. 10-18: Marked

 

Oplysninger : Den Økologiske Have i Odder - tlf.: 86 54 54 00

Gå til indholdsfortegnelsen

Den Grønne Telefon nøgle

- med mere end 4000 grønne adresser i hele Danmark. Pris 98,- + porto.

Telefonbogen tilbydes nu medlemmer af netværket med 50% rabat.

Start dit miljøbibliotek nu !
Rekvirér en liste over øvrige bøger fra Kjeld Hansen og BæreDygtighed. Hør desuden om miljørevisioner, foredrag mm., fx. i forbindelse med tema-dage.

Ring, skriv eller fax til :

BæreDygtighed ApS

Grønnegade 803

8000 Århus C

Tlf. 86 19 13 66

Fax. 86 19 12 85

Gå til indholdsfortegnelsen

Nyt fra Jordværkstedet.

Jordværkstedet har fået en flot støtte.
Have-planen er tegnet og skænket af havearkitekt Hedevig Østergård, Enghaven 4, 4281 Gørlev.
Desuden har "Laaenhus Støtteforening" (tidligere Den lille Højskole) givet 40.000,- i støtte til opstarten af haven.
Haven er nu ved at blive skabt, og de første to inspirations-kurser forløb med stor aktivitet og godt humør, og med ca. 25 deltagere pr. gang.
Nye interesserede kan komme med i Jordværkstedets Støttegruppe, og få projektbeskrivelsen tilsendt - tlf. 62 24 43 24

Gå til indholdsfortegnelsen

Inspirationskurser i økologisk levevis

- kreative arbejds- og oplevelsesorienterede højskole-weekender på Den frie Lærerskole i Ollerup, i forbindelse med opbygningen af "Jordværkstedet"

Ideen er at give inspiration og skabe kontakter, samt give oplysning, samværd og praktisk erfaring med økologisk levevis, i forbindelese med opbygningen af "Jordværkstedet".

Det praktiske: Der arbejdes med anlæggelsen af de enkelte tema-haver, og i samværd med andre anlægges, såes, plantes, graves, stensættes m.m.

Det teoretiske: Hver aften vil der være oplæg om praktisk økologi og levevis.

 

For kurserne gælder:

At det koster ca. 125,- til mad, der laves i fællesskab, og af økologiske råvarer. I uge 27 bliver prisen til mad ca. 50,- pr. dag.

Overnatning foregår på madrasser og i sovepose eller i medbragt telt. Husk arbejds-tøj og at høre vejrudsigt.

Tilmelding senest fredagen før inspirationskurset til Netværket (for uge 27, senest d. 24. juni).

Yderligere oplysninger hos Lars - tlf. 62 24 43 24.

 

Kursus i weekenden den 13. - 15. maj 1994

Selve jordværkstedets grundform har nu tegnet sig og der arbejdes videre med anlæggelsen af de enkelte tema-haver, og pasningen af de forskellige anlagte haver.

I weekenden anlægges bla. "Skolebotanisk have" under ledelse af Ingvar H. Nielsen og Gerda Stenbæk Christiansen, henholdsvis nuværende og forhenværende biologilærer på DFL.

Der vil være smedeværksted, hvor man vil smede navneskilte til planterne og temahaverne.

Om aftenerne: Fredag, oplæg og lysbilleder ved Niels Fløjstrup, Jordløse, Fyn:

"Livskvalitet: Økologisk levevis".

Lørdag, oplæg ved Jens Hæstrup, naturvejleder for Danmarks Naturfredningsforening, Skovsgård, Langeland: "Om det at vejlede i naturen".

 

Kursus i weekenden den 3. - 4. juni 1994

Anlæggelses-arbejdet i Jordværkstedet fortsætter, og de to spændende haver "Lægeplantehaven" og "Krydder-, snapse- og urtehaven" skal anlægges. Urte-gartneren, Solveig Bjerre Hanghøj, fra Gedved, vil komme og øse af sin viden og stå for anlæggelsen.

Desuden vil der blive arbejdet med kompostfremstilling i "kompost tema-haven", under kyndig vejledning af Bjarne Grube Wickstøm, økologisk hus- og altmuligmand, fra Gislev.

Desuden vil der igen være åbent smedeværksted.

Om aftenerne: Fredag, oplæg og lysbilleder ved Solveig Bjerre Hanghøj: "Krydder-, læge-, og urteplanternes forunderlige verden".

Lørdag, oplæg ved Bjarne Grube Wickstrøm: "Om økologiske helhedsløsninger og livsførsel"

 

Have-lejr i uge 27, den 4. - 10. juli 1994

Kom i denne uge med din familie og venner, og deltag i en uges fællesskab med opbygning af Jordværkstedet: telt og lejrliv, mad på bål, børnepasning, gode snakke, ture i naturen og mødet med andre økologi-interesserede. Der er mange spændende opgaver: eventyr- og sansehave, stensætning m.m. Vi har ikke et fastsat program, men hver dag holdes morgensamling, hvor dagens gøremål aftales.


Gå til indholdsfortegnelsen

Slut på Øko-net nr. 3