Nyhedsbladet Øko-net

Årgang 5 - Juni 1998 - nr. 25


Indholdsfortegnelse :

Øko-net nr. 25 - Juni 1998

Velkomst

Leder : Miljø og demokrati

Luk Barsebäck - Glædesfest eller protestmøde på Københavns Rådhusplads 1. juli

Øko-net åbner internationale web-sider

77.416 underskrifter mod gensplejsning

"Den folkelige miljø-indflydelse står på spil med el-liberaliseringen". - Essay af Uffe Geertsen.

EnergiDebat-gruppe - møder i København og Århus

Energipolitik til salg?

Organisationen for Vedvarende Energi.

Samvirkende Energi- og Miljøkontorer.

Skolernes EnergiForum

EU og miljø på www

Folkecenter for Vedvarende Energi

Humanøkologisk Forening i Danmark

Fra Øko-net's egen verden

...naturligvis! - Håndværk i et økologisk fremtidsperspektiv

Kalender over økologiske træf, skuer, markeder & arrangementer


Kære læsere.

Endnu et nummer af Øko-net er på nettet og gaden. I dette nummer er temaet : Energi og miljø

Husk også: At støtte og blive medlem af Netværket - find giro-nr. og medlemspris i kolofonen.

Mvh. redaktør, Lars Myrthu-Nielsen, d. 8. juni 1998

 

Redaktion:
Lars Myrthu-Nielsen
Kasper Rander Mortensen

 

Tryk:
Den trykte udgave er Svanemærket. Licensnummer 241 006.
10.000 eksemplarer trykt på miljøgodkendt, klorfrit og 100 % genbrugspapir, med vegetabilsk trykfarve uden opløsningsmidler.
Phønix-Trykkeriet as, Århus.
Miljøcertificeret og EMAS-godkendt. ISSN 1395-4881

Gå til indholdsfortegnelsen

Leder: Miljø og demokrati

Den vestlige verdens materielle forbrug er gigantisk stort og er, endnu mere i den nye elektroniske tidsalder, meget afhængig af strøm i rigelige mængder fra de mere og mere centraliserede elektricitetsværker.

Denne afhængighed kan vi til dels styre ved valg af livsstil, men det er ikke kun gjort med at sige fra overfor den elektriske tandbørste, køkkenkniv, æggekoger mv. Eller ved et konsekvent valg af et 'enkelt liv', hvor der i bogstaveligste forstand ikke er en ledning hen til el-værket, men hvor strømmen fx enten produceres via solceller, en husstandsvindmølle eller et decentralt kraftvarmeværk.

Det er afgørende, at der er en demokratisk mulighed for et sådant 'enkelt liv'. Og den mulighed, set i et større perspektiv, ligger i, at vi holder os til rimelige teknologier, - de teknologier, der i Kolding Manifestet beskrives som teknologier, der rummer mødet mellem bæredygtighedens fire elementer: miljøet, kulturen, det sociale og demokratiet. Den demokratiske mulighed er truet, hvis ikke el-liberaliseringen stoppes.

Lige nu sker der vigtige ting indenfor dansk energipolitik. ELSAM, Elkraft og NESA m.fl. forbereder liberaliseringen, og udenlandske el-giganter står parat til at overtage kraftværker og forsyningsnet. Og til efteråret fremsætter regeringen sit forslag til en samlet energilov, men har begrænsede muligheder pga. EU-liberaliseringskravene.

Derfor er der i dette nummer af Øko-net sat tema på 'energi og miljø'.

Som det også fremgår af dette Øko-net er Miljøbevægelsen OOA stadig aktiv, for selvom OOA har hovedfortjenesten for et Danmark uden atomkraft, er der i disse globaliseringstider megen mening i stadig at oplyse om atomkraft. I forvejen er atomkraftværker (og store kraftværker) ikke egnede til demokratisk styring og inviterer ikke til demokratiske organisationsformer. Derfor er udskydelsen af Barsebäck-lukningen også et ubehageligt eksempel på, hvordan liberaliseringen kan føre til suverænitetsafgivelse til multinationale selskaber. Med den udvikling vil hele Agenda 21 tanken om borgerdeltagelse og -inddragelse i løsningen af miljøspørgsmålet være mindre og mindre mulig.

Lars Myrthu-Nielsen

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Luk Barsebäck

 

Glædesfest eller protestmøde

på Københavns Rådhusplads 1. juli

Atomkraft ? - Nej Tak

Program fra kl. 15.30:

(endeligt program annonceres på Internettet)

Svensk løftebrud - igen, igen!

1. juli 1998 skulle have været en glædens dag, hvor lukningen af den ene Barsebäck reaktor skulle fejres. Nu ser det snarere ud til at dagen skal danne rammen om endnu et protestmøde mod Barsebäck og mod et svensk system, som åbenbart lægger mere vægt på at beskytte aktionærernes snævre økonomiske interesser end den af regering og Rigsdag besluttede energipolitik. Derfor skal den svenske regering holdes fast på sine løfter: Mød op på Rådhuspladsen i København d. 1. juli kl. 15.30.

Chancen for at Barsebäck 1, alligevel som planlagt, lukker 1. juli afhænger af, om de fortsatte forhandlinger mellem den svenske regering, Sydkraft og Vattenfall (det statsejede elselskab) fører til enighed om en erstatningsaftale. Sker det og Sydkraft dermed opgiver sine retssager og Barsebäck lukker, så bliver der dans og glæde d. 1. juli.

Støt med kampagnebidrag til OOA på giro-nr. 1 35 35 35.
Rekvirér løbesedler, kampagnemærker mv. fra OOA og hjælp med at gøre opmærksom på folkemødet på Rådhuspladsen - det skulle gerne kunne høres langt op i Sverige, at vi ikke vil affinde os med Barsebäck!

Energibevægelsen OOA

(Org. til Oplysning om Atomkraft)
Ryesgade 19, 2200 København N
Tlf.: 31 35 55 07 - Fax: 31 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk
Hjemmeside: www.ooa.dk

Gå til indholdsfortegnelsen

Øko-net åbner internationale web-sider

Med formålet at invitere skoler, organisationer og økologiske projekter mv., der i teori og praksis arbejder med økologisk bæredygtighed, miljø-undervisning og øko-pædagogik, til at netværke og at udveksle erfaringer, ideer, tanker og ønsker for en mere økologisk 'uddannelse for livet', har Øko-net etableret en international web-side til at støtte en dialog om emnet.

Web-siden findes via et link fra Øko-net's danske hjemmesider eller direkte på: www.eco-net.dk/english

Et af hovedmålene er, indenfor folkeoplysning og miljø, at formidle kontakter fra Danmark ud i verden og omvendt. Projektet vil blive nærmere præsenteret og beskrevet til efteråret her i bladet. Internationale tips modtages gerne - tlf. 62 24 43 24

 

Gå til indholdsfortegnelsen

77.416 underskrifter mod gensplejsning

D. 13. maj overrakte 19 miljø- og forbrugerorganisationer underskrifterne til Miljøminister Svend Auken ved et festligt arrangement om 'Genteknologi og miljø' på Jytte Abildstrøms Teater Riddersalen. Dermed er 'underskriftsindsamlingen mod gensplejsning' afsluttet.
Bo Normander fra Miljøbevægelsen NOAH's genteknologigruppe sagde ved overrækkelsen:

"Mange danskere har vist, at de er meget skeptiske overfor gensplejsede produkter. Nu skal vi tænke fremad, for kampen stopper ikke d. 13. maj - spørgsmålet er stadig: Hvad kan vi gøre for at bevare gensplejsningsfrie varer?".

Bodil Søgaard, Den Kongelige Vetrinær- og Landbohøjskole - Agroøkologi, der overrakte underskrifterne til Auken, fremhævede følgende to minimums krav:

NOAH's genteknologigruppe kontaktes på tlf.: 35 36 12 12

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Den folkelige miljø-indflydelse står på spil med el-liberaliseringen

I Danmark har vi gennem 25 år vist, at vi har fremragende energipolitiske kvaliteter at byde på i et samspil mellem folkeligt engagement, lovgivning og erhvervsmæssige initiativer. Det vidner andels-kraftvarme, vindkraft, besparelser og miljøteknik-eksport om. Danmark har været et foregangsland - i et godt samarbejde med alle nabolandene. Men med en selvstændig planlægning og gennemførelse af indsatsen.

Det er denne selvstændighed og folkelige og demokratiske indsats, som nu er sat på prøve af liberaliserings- og privatiserings udviklingen. Sælger man i denne situation ud af sit lands infrastruktur - råderetten over bl.a. kraftværker og forsyningsnet - så går indflydelsen på den videre udvikling med i købet.

Men er dansk energipolitik da til salg? - som Det økologiske Råd siger det i en netop udkommet debatbog om emnet. Dansk elproduktion har hidtil helt overvejende været bygget op som kommunalt og/eller forbrugerejede kraftværker og forsyningsnet. Ingen har skullet hente et overskud ud af systemet, - det skal tværtimod hvile økonomisk i sig selv (hvile-i-sig-selv princippet). Alt i alt et system, som i dag producerer og fordeler strøm til de almindelige forbrugere billigere end alle de øvrige EU-lande.

 

Åbenhed gik fløjten

Den 'liberalisering', som EU nu kræver gennemført, risikerer at blive alt andet end fri og konkurrencebaseret. Et frit marked kendetegnes ved mange udbydere, der er uafhængige af hinanden; og af købere, som tilsvarende er uafhængige. Og det forudsætter åbenhed om leveringsformer og priser m.v. Men en sådan egentlig liberalisering er ikke på dagsordenen. Det er derimod en privatisering, som betyder større lukkethed samt en risiko for et slutresultat på udviklingen med dyrere strøm og udenlandsk, ukontrollabelt ejerskab. I Storbritannien 'liberaliserede' man elsystemet efter 1990, dvs. man omdannede de hidtil offentligt ejede kraftværker og distributionsselskaber til aktieselskaber, som dernæst blev udbudt på børsen. Resultatet er blevet, at al åbenhed er gået fløjten, og produktionen er nu domineret af meget få, til dels amerikansk ejede kraftværker. Samtidig er distributionen overgået til et antal privatejede monopoler.

Før privatiseringen lå priserne i Storbritannien (før afgifter) i gennemsnit 45 % over de danske. Efter privatiseringen ligger de nu i snit 67 % højere. Tilmed går de højere priser især ud over håndværk, landbrug og småindustri og enkeltforbrugere. I 1990 betalte disse grupper halvanden gang så meget pr. kilowatt-time som danske små og mellemstore erhverv, nu betaler de dobbelt så meget.

 

Monopollignende strukturer

Vil det gå sådan også i Danmark? Formentlig ja, - hvis ikke det lykkes os at foretage klare afgrænsninger af den privatiserings-lovgivning, som EU kræver gennemført. Danmarks nabolande inden for EU har opbygget el-selskaber, som er meget store og meget velhavende - og meget agressive m.h.t. at blive endnu større og mere dominerende. Mange af disse selskaber er gennem kryds-ejerskab af hinandens aktier allerede forbundet i monopollignende strukturer. De foretager overalt, hvor det er dem muligt, opkøb af andre landes selskaber, hvis ikke landene har en lovgivning, som forhindrer dette. En sådan beskyttelses-lovgivning har Norge, men den vil næppe blive accepteret inden for EU.

 

Vedvarende energikilder til besvær

Har de store udenlandske selskaber først dominerende aktieposter i de danske selskaber, så vil det være meget vanskeligt at fortsætte den miljøpolitik, som Danmark står for. For dem vil små vindkraft- og biogasanlæg og decentrale kraftvarmeværker, som på sigt kan spare store mængder CO2, blot være til besvær. Deres mål vil - som alle aktieselskabers - være ét: at hente overskud hjem til aktionærerne, dvs. sælge så meget strøm som muligt, til så høje priser som muligt. De kan dumpe el-priserne i lange perioder, indtil de har overtaget. De kan gennem den lobbyvirksomhed, som hører alle storselskaber i verden til, langt hen ad vejen få deres vilje, hvad angår den videre udbygning og drift af energisystemerne.

 

Barsebäck lukning trues

Hvordan offentlig indflydelse meget hurtigt kan gå fløjten, har man et aktuelt eksempel på i PreussenElektras overtagelse af magten i det skånske Sydkraft - med det foreløbige resultat, at tysk kapital nu søger at stikke en kæp i hjulet for den demokratisk vedtagne lukning af atomkraftværket i Barsebäck. På trods af sådanne klare lærestykker er mange danske elværksfolk, samt en del erhvervsfolk og politikere utrolig ivrige for at gennemføre el-privatiseringen.

Af Uffe Geertsen, miljøkonsulent i Det økologiske Råd - www.ecocouncil.dk

Tlf.: 33 15 09 77 - Fax: 33 15 09 71

 

Gå til indholdsfortegnelsen

EnergiDebat-gruppe & to møder

For at styrke oplysning og debat er der i maj '98 dannet en EnergiDebat-gruppe, som alle interesserede kan tilslutte sig (tlf.: 33 15 09 77). Det bliver afgørende at få drøftet forslag til, hvordan el-liberaliseringen vil kunne gennemføres på en måde, så Danmark bevarer en vis selvstændig styring af miljø- og samfundshensyn inden for energisektorerne - og at sætte folkelig, politisk vilje bag dem - før regeringen til efteråret frem-sætter sit forslag til en samlet energilov.

"Liberaliseringen og den folkelige miljøindsats" - to offentlige møder (m. fri entré):

 

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Energipolitik til salg?

Ny energipolitik-bog fra Det Økologiske Råd om 'dansk energipolitik mellem Rio-opfølgning og EU-liberalisering' (106 sider, 80,- kr.) giver forslag til, hvordan el-liberaliseringen vil kunne gennemføres på en måde, så Danmark bevarer en vis selvstændig styring af miljø og samfundshensyn inden for energisektorerne:

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Organisationen for Vedvarende Energi

OVE


OVE er en af de 'gamle' græsrodsorganisationer og arbejder primært for miljøvenlige energiforsyninger til erstatning af de fossile energikilder. OVE har en stor del af æren for, at Danmark i dag dækker ca. 10% af sit energiforbrug med vedvarende energikilder. OVE er organiseret som en privat uafhængig forening med ca. 3000 medlemmer og med en bestyrelse, der deltager aktivt i den politiske debat. OVE's økonomiske grundlag er medlemskontingenter, frivillige bidrag og indtægter for udførelse af konkrete informationsopgaver for bl.a. Energistyrelsen. Aktiviteterne spænder over et bredt område indenfor vedvarende energi og ressourcebesparelser. Gennem planlægning og gennemførelse af landsdækkende kampagner for bl.a. solvarme og træfyring gør OVE opmærksom på de muligheder, der er for selv at gøre noget ved miljøet. OVE afholder løbende træf og kurser om forskellige emner - ofte i samarbejde med de lokale energi- og miljøkontorer.

 

Vedvarende Energi og Miljø

OVE's tidsskrift Vedvarende Energi og Miljø, der udgives i samarbejde med SEK - Samvirkende Energi og Miljøkontorer, udkommer 6 gange om året med 52 sider om vedvarende energi, byggeøkologi og anden sund fornuft. Der er faglige artikler, der fortæller om den nyeste udvikling, artikler om medlemmernes egne erfaringer med at installere eller bygge selv - f.eks. eget regnvandsanlæg. Eller tips og gode råd om økologi i husholdningen. Desuden er der omtaler af ny litteratur, baggrundsartikler, kritiske kommentarer og debat om både Danmarks og EUs energipolitik.

Organisationen for Vedvarende Energi
Dannebrogsgade 8a, 8000 Århus C.
Tlf.: 86 76 04 44 - Fax: 86 76 05 44

E-mail: ove@OrgVE.dk
Hjemmeside: www.OrgVE.dk

Vedvarende Energi - logo

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Samvirkende Energi- og Miljøkontorer

SEK, der arbejder tæt sammen med OVE, tæller 19 kontorer fordelt over hele Danmark. Det er et samvirke af selvstændige foreninger, der arbejder for en ressource- og miljøbevidst energiforsyning gennem energibesparelser og anvendelse af vedvarende energi.

På kontorerne kan enhver få vejledning i energi- og miljøspørgsmål, og her er også hjælp at hente, hvis man søger tilskud til et energiformål. Desuden er der på SEK's hjemmeside masser af energi-links.
Bag hvert kontor står en kreds af medlemmer og 18 af kontorerne modtager tilskud fra Energistyrelsen.

Samvirkende Energi- og Miljøkontorer
Preislers Plads 1
8800 Viborg
Tlf.: 86 61 23 22 - Fax: 86 61 41 46

E-mail: sek@sek.dk
Hjemmeside: www.sek.dk

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Skolernes EnergiForum

Skolernes EnergiForum er samlingspunkt for interesserede lærere, der her har mulighed for at få ideer, råd og vejledning til at indrage emnet miljøvenlig energi i undervisningen. Der udgives et nyhedsbrev og Forumet har egen web-side.

Skolernes EnergiForum
Dannebrogsgade 8A
8000 Århus C
Tlf.: 86 76 07 44 - Fax: 86 76 05 44

E-mail: sef@email.dk
Hjemmeside: www.SkolernesEnergiForum.dk

 

Gå til indholdsfortegnelsen

EU og miljø på www

Øko-net har surfet en tur på Internettet og fandt Ritt Bjerregaards miljø-hjemmesider og bringer her til orientering sidernes velkomst:

Kære Surfer, på denne hjemmeside kan du finde mange nyttige informationer om EU og miljøet. Nedenfor finder du en kort beskrivelse af nogle af de vigtigste og mest aktuelle miljøinitiativer i EU lige nu. Du har også mulighed for at klikke dig videre til mere uddybende information om EU og miljøet og Kommissionens miljøinitiativer fra 1995 og til nu. Der er links til EU-kommissionens officielle hjemmeside, EU-kommissionens kontor i København eller til EU's direktorat for miljø - DGXI. Men du kan også komme direkte til Kommissærernes hjørne, hvor der jævnligt bliver lagt taler og artikler ind. Eller til mit nyhedsbrev, som løbende giver en status over, hvad der sker på miljøområdet. Jeg håber, at denne hjemmeside kan være med til at informere og give et større indblik i EU's arbejde - især på miljøområdet. God fornøjelse!

Med venlig hilsen Ritt Bjerregaard, EU kommissær for miljø og nuklear sikkerhed.

 

Find web-siderne på: http://europa.eu.int/dk/ritt/homepage.htm

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Folkecenter for Vedvarende Energi

(Logo)


Nordvestjysk Folkecenter i Thy, har som formål at fremme oplysning og vidensformidling samt udviklingsopgaver omkring vedvarende energi, med særligt henblik på produktion og beskæftigelse i håndværk og mindre industri.

Folkecenteret er ved at skabe en landsby for grøn forskning, Den grønne Landsby. Her er bl.a. underground huset 'SkibstedFjord - Nordisk Centrum for debat og udvikling' et vigtig element.
Officiel indvielse finder sted d. 22. august 1998.

(Læs om workshops i kalenderen).

Folkecenteret har siden 1983 været finansieret af staten, kommunen og egne indtægter.

Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi
Kammergaardsvej 16
Sønder Ydby
P.O. Box 208
7760 Hurup
Tlf.: 97 95 66 00 - Fax: 97 95 65 65

E-mail: fcenergy@inet.uni-c.dk

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Humanøkologisk Forening i Danmark

HØF er en ny forening i rækken af foreninger for miljø- og økologi-interesserede. Den er stiftet af studerende på den ét-årige Åbent Universitet-uddannelse i Humanøkologi, som udbydes af AUC.

Foreningens formål er at arbejde for en optimal humanøkologisk uddannelse i Danmark, samt at tilstræbe at denne giver størst mulig kompetance. På uddannelsen får man et nuanceret billede af det moderne samfunds miljøproblemer og træner sin evne til at identificere og analysere mange forskellige aspekter af menneskets samliv med resten af naturen - såvel filosofiske, historiske, kulturelle, politiske, økonomiske og biologiske aspekter. Dette foregår dels ved selvstudium, dels på weekend-seminarer.
Desuden har foreningen til formål at styrke kontakten mellem tidligere og nuværende humanøkologistuderende og andre økologi-interesserede. HØF skal muliggøre udvekslingen af viden og inspiration medlemmerne imellem bl.a. ved et årligt efteruddannelsesseminar i februar (åbent for alle).

Nærmere information fås gennem HØF's sekretær Axel Nordentoft, Bakkedraget 10, 8544 Mørke, tlf.: 86 37 79 59

 

Vedr. Humanøkologi 1998:

Prisen er 1400,- kr. pr. semester.
Ansøgningsfrist er l. aug. '98 med start til september.
Fagbeskrivelse samt ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til:

Åben Uddannelse, Aalborg Universitet
Tlf.: 96 35 94 20 eller pr. e-mail på adressen: aaben-udd@aua.auc.dk

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Fra Øko-net's egen verden

 

Gå til indholdsfortegnelsen

...naturligvis! - Håndværk i et økologisk fremtidsperspektiv

Seminar på Nordens Folkelige Akademi, Göteborg, d. 24.-27. september 1998

Oplægsholdere:

Desuden mini-workshops.

Arr.: Nordisk Håndværksforum.

Rejsestipendie kan søges hos NFA.
Håndværkere fra alle nordiske lande kan desuden søge om stipendie for at reducere deltagerafgiften.

Tilmelding senest d. 22. juni til NFA.
Kontaktperson: Anne Claesson,

Tlf.: (+46) 31 69 56 00

e-mail: anne@nfa.se
Hjemmeside: www.nfa.se

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Økologiske træf, skuer, markeder & arrangementer

Juni 1998
 • MILJØ - marked d. 19. - 22. juni 1998 på Rådhuspladsen i København (Kontakt: projektleder Lone Malling, tlf.: 32 52 88 11). Markedet er en del af en Miljøuge d. 15. - 22. juni i København - Europas Miljøhovedstad. Detaljeret program fås hos Anders Jørgensen, Miljøkontrollen, tlf.: 33 66 58 00

 • "Leve og bo økologisk" - Midsommermessen d. 20. - 21. juni 1998. Arr.: artefact e.V. - Centrum for tilpasset teknik og international udvikling og samarbejde. Sted: Bremsbergallee 35, 24960 Glücksburg ved Flensborg Fjord, Tyskland, tlf.: 00 49 4631 61160

 • ECO Forum '98 i Århus d. 20. - 25. juni 1998.
  NGO-møde på Brobjergskolen, Frederiks Allé 20 i Århus hver dag mellem 10-18. Program rekvireres på tlf.: 86 22 70 00. ECO Forum kører parallelt med 4th Pan-European Conference of Environment Ministers.
Juli 1998
 • Luk Barsebäck - 1. juli på Københavns Rådhusplads, arr.: OOA - se nærmere omtale i artiklen.

 • Ånd i Hånd - Sommerhøjskole d. 4. - 12. juli 1998. Ler- og halmbyggeri, ovne og andre økotiltag. 9 dages workshop samt daglige offentlige foredrag om økobyg. Arr.: Fornyet Energi, Øbrovej 9, 4295 Stenlille.
  Nærmere oplysninger på tlf./fax: 53 60 45 22

 • International Bygge-workshop i Kerteminde d. 6. - 24. juli 1998. Lær at bygge et cob-lerhus ved Seminaret for Kunst og Håndværk. Gratis at deltage. Nærmere oplysninger på tlf.: 20 76 82 14

 • Halmballe Hus workshop fra d. 6. - 11./7 og d. 27.7 - 8./8 og d. 17.-28./8 på Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi. Flere oplysninger og Nyhedsbrev hos Lars Keller el. Jane Kruse på tlf. 97 95 66 00

 • Grøn sommerlejr d. 20. - 24. juli. Naturmaterialer og miljø, undervisning og aktiviteter for børn og voksne. Arr.: Økologi i Stenløse. Bestil program hos Agenda 21 Centeret, tlf.: 20 68 97 89 eller 47 10 72 80
August 1998
 • Samfundets Husholdningsråd holder 'Sommertræf for tumper og andet godtfolk' d. 31./7 - 2./8 på Græsrodsgården ved Kalundborg. Nyd sommeren og det gode selskab og vær med til at planlægge Samfundets Husholdningsråds landsdækkende karavane i uge 30 og 31 i 1999. Nærmere oplysninger, samt folder fås hos Dorthea Arnfred tlf.: 98 16 30 66 (arb.) eller tlf.: 98 11 35 59 (privat). Pris for sommertræf: 250,- kr.

 • AFLYSNING pga. manglende tilslutning: Grønt Landsskue '98 d. 15. august i Kolind. Arr.: LØJ.

 • Grønt Skue på Møn, d. 22. - 23. august 1998. Økologiske udstillinger / salg og foredrag.
  Arr.: Grøn Guide v. Marianne Sylvest, tlf.: 55 81 01 60

 • Byernes Økologi - Nordisk udstilling om økologi og miljø i Øksnehallen på Vesterbro i Kbh. d. 27. - 30. august 1998. Arr.: Vester-Gror. Forening til fremme af økologi og permakultur på Vesterbro - tlf.: 33 25 70 79
September 1998
 • Høstmarkeder 1998, d. 5. - 6. september. Åbne økologiske landbrug over hele landet.
  Nærmere oplysninger hos Økologisk Landscenter, tlf. 86 19 27 55


Gå til indholdsfortegnelsen

Slut på Øko-net nr. 25