Årgang 5 - April 1998 - nr. 24


Indholdsfortegnelse :

Øko-net nr. 24 - April 1998

Velkomst

Leder : Økologisk optimisme - af Lars Myrthu-Nielsen

Arrangørernes grønne håndbog

500 deltog i national Agenda 21 konference

Danmarks lokale miljøvejledere - artikel af Jørgen Krogh

Grønne Guiders evaluering

Støtte til Grønne Guider

Videoer om Bæredygtige Byggematerialer

Din lille Grønne - håndbog om miljø for færre penge

Næringsstoffer på afveje

Grønne fiduser & billige tricks

Samfundets Husholdningsråd på landsturné-karavane

Økologi i haven - folder fra PØ

Miljøkonference og ECO Forum '98 i Århus

Miljøbistand og Bæredygtig Energi

Fra Øko-net's egen verden

Folkelig Modstand - offentligt møde, lørdag d. 15.5.

Grøn Kalender 1998 - sæt kryds ved økologien !


Kære læsere.

Endnu et nummer af Øko-net er på nettet og gaden.
I dette nummer er temaet : Grønne Guider. Desuden finder du en omfattende kalender for sommerens grønne arrangementer.

Hermed også en opfordring til at støtte og blive medlem af Netværket - find giro-nr. og medlemspris i kolofonen.

Mvh. redaktør, Lars Myrthu-Nielsen, d. 18.4.98

Redaktion :
Lars Myrthu-Nielsen
Kasper Rander Mortensen

 

Den trykte udgave af Øko-net er Svanemærket.
Licensnummer 241 006.

12.000 eksemplarer trykt på miljøgodkendt, klorfrit og 100 % genbrugspapir, med vegetabilsk trykfarve uden opløsningsmidler.
Phønix-Trykkeriet as, Århus.
Miljøcertificeret og EMAS-godkendt. ISSN 1395-4881

Gå til indholdsfortegnelsen

Leder : Økologisk optimisme

"Vi ser fire fundamentale problemfelter: demokratiet, det sociale, miljøet og kulturen, og vi ser dem som hinandens afledning og forfaldet som gensidigt betinget. I øjeblikket behandles de hver for sig, med det resultat, at problemerne, antallet af magtesløse problemløsere og udgifterne i forbindelse med prob-lemernes håndtering vokser".

Citat fra ' Kolding Manifestet' - indledningsvis fra afsnittet med titlen 'Løsningerne findes'.

'Økologerne' og 'miljøfolkene' er på det sidste blevet skudt i skoene, at de er dommedagsprofeter - og at de fremhæver den ene miljøkatastrofe efter den anden. Så har diskussionen gået på, hvem der har ret, hvilke tal er nu sande og hvilke er falske og forførende tal om miljøet? Diskussionen startede i Politiken i januar '98 med lektor i statskundsskab Bjørn Lomborg's fire kronikker om 'klodens sande tilstand,' - her hævdes at miljøadvarslerne er forkerte, og at vi tværtimod efterlader Jorden som et bedre sted at leve, end da vi modtog den.

Men dommedag og miljøkatastrofer er ikke noget, man bare aflyser, uanset man taler om det på et globalt plan eller et lokalt plan. Det er noget man forebygger ved at holde hus med sine midler, og om netop det handler den megen økologi i vores tid. Ikke fordi en negativ dommedagsstemning er blevet en trend, på trods af det snarlige årtusindskifte og den symbolik der kunne ligge deri, men fordi mange har indset, at en økologisk livsstil indeholder det "glade budskab" om en sund fornuft som drivkraft i livets gøremål fremfor en grådig egoisme.

Derfor er alle de mange spirende tiltag indenfor økologien, som dette nummer af Øko-net bevidner med en stor kalender over grønne arrangementer i det næste halve år, et udtryk for en økologisk optimisme. Troen på at livet har en sund balance, der kan være med til at skabe de forskellige menneskelige problemers indbyrdes løsning. Således giver det ikke stor mening, isoleret at tale om miljøproblemerne. Først når problemfelterne kobles, giver det fornuft og optimisme.

Lars Myrthu-Nielsen

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Arrangørernes grønne håndbog

- for danske foreninger, klubber og skoler mv.

(Tegning)

En ny anvendelig håndbog har set dagens lys. Den har det formål at give danske foreninger og klubber en hjælpende hånd til at gøre en indsats på miljø-området.

Bogen udgives under mottoet: "Ingen kan gøre alt - alle kan gøre noget". Og når så dette motto siges fra otte store folkelige hovedorganisationer i Danmark, og hvis håndbogens råd og vejledninger ellers vil blive brugt, så vil rådene kunne flytte en hel masse på den samlede miljøkonto.

Udgiverne af håndbogen er de otte organisationer Danmarks Idræts-Forbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Gymnastik & Idrætsforeninger, Friluftsrådet, Grøn Information og Natur & Ungdom.

Miljøpåvirkning skal mindskes
Håndbogen er en praktisk vejledning, der punkt for punkt gennemgår de konkrete miljøhensyn, der kan tages, når man laver et arrangement, stort som mindre, fx et frilufts-arrangement, idrætsarrangementer, havne- og byfester, åbent-hus-aktiviteter, skolearrangementer o.lign.

I bogen henvises der ofte til Grøn Information, der er et uafhængigt informationscenter om miljø og forbrug. Således vil man altid kunne få opdaterede oplysninger om de nyeste og mest miljøvenlige produkter.

Checklister skaber overblikket
Bogen er delt op i de klassiske miljø-katagorier med kapitler om transport, indkøb, affald, sprøjtemidler og kemikalier, energiforbrug, vandforbrug og spildevand. Desuden er der et par kapitler om arbejdsmiljø / sikkerhed og arrangementer i naturen. Indledningsvis er der et par generelle kapitler om planlægning og information.

Fælles for alle kapitlerne er, at de slutter med en check- og huskeliste, der punktvis gennemgår de muligheder man har for at være miljøvenlig arrangør.

Hent grønne råd og fakta på nettet
Håndbogen, der er på 44 sider, kan rekvireres gratis ved henvendelse til en af organisationerne. Her gives adressen på Grøn Information, der også udsender de i håndbogen omtalte Miljøfakta / Grønne Råd, som er et to-siders faktablad med emnevise miljøoplysninger - råd, der også kan findes på Grøn Informations hjemmeside på Internettet :

Grøn Information
Fiolstræde 17, 2. sal,
1171 København K
Tlf.: 33 13 66 88 - Fax: 33 13 66 87

Hjemmeside: www.greeninfo.dk/

 

Gå til indholdsfortegnelsen

500 deltog i national Agenda 21 konference

Nogle mener at Agenda 21 er et u-dansk udtryk for dét lokale miljøarbejde, der tog sit udgangspunkt i deklarationerne derom fra FN's konference om miljø og udvikling i Rio i 1992. Alligevel har det vundet så meget gehør, at da der blev indbudt til national Agenda 21 konference, i Køge d. 30. marts '98, om den lokale indsats for en bæredygtig udvikling, så sprængte tilmeldingerne alle rammer. Der var næsten 700 tilmeldinger, og de 200 sidste måtte afvises. Derfor var dagen lidt af en manifestation for Agenda 21 i Danmark. Mange kommuner var repræsenteret, og fx deltog ialt 19 borgmestre i Agenda 21 konferencen i Køge.

På mødet var der indlæg af bl.a. Miljø- og Energiminister Svend Auken, der orienterede om et nyt lovforslag om Agenda 21, med henblik på ændring af planloven, så der stilles krav om redegørelse for lokal Agenda 21 i kommuneplanen. Ideen er at synliggøre det lokale arbejde med omstillingen til bæredygtig udvikling. For som han sagde :

"Hvis det virkelig skal lykkes at få omstillingen i gang, er det vigtigt, at alle landets kommuner omlægger deres egne aktiviteter i bæredygtig retning. Kun derigennem kan forvaltningen gøre sig de erfaringer, der gør den til en konstruktiv dialogpartner for lokalsamfundet".

 

En fælles sag - om Lokal Agenda 21
I forbindelse med konferencen udgav arrangørerne en pjece med titlen 'En fælles sag'. Arrangørerne var så forskellige organisationer som Dansk Industri, Dansk Handel & Service, Dansk Familielandbrug, De danske Landboforeninger, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Kommunernes Landsforening og Miljø- og Energiministeriet. Pjecen kan rekvireres gratis i Miljø- og Energiministeriets Miljøbutik på tlf.: 33 92 76 92

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Danmarks lokale miljøvejledere

"Og målet? At få stadig flere til at føle: Jeg gør en forskel. Og den bliver større, når vi er flere om den! Vi sætter alle aftryk ved vores levevis og handlinger. Derfor fingeraftrykket på kloden - som logo for den grønne guide"

- Elsebeth Gerner Nielsen i pjecen 'Støtte til Grønne Guider', 1997.

Grøn Guide Logo

I januar måned 1997 blev de første Grønne Guider ansat og i dag er der i alt 67 af slagsen. De Grønne Guider, som også går under betegnelsen lokale miljøvejledere, ansættes med støtte fra Den Grønne Fond, som hører ind under Miljø- og Energiministeriet. Den Grønne Fond bidrager i 3 år med 70 procent af lønnen, max. 200.000 kr. pr. år, en obligatorisk uddannelse, 5 uger over 2 år, temadage og fællesmøder, op til 10 dage pr. guide pr. år, et edb-baseret konferencesystem på GAIA-nettet til indbyrdes kommunikation, samt en netværkskoordinator mellem de grønne guider.

Handlingsorienteret folkeoplysning
Der er mange begreber at holde styr på, når samtalen falder på miljø. Agenda 21, bæredygtig udvikling og økologisk råderum er kun eksempler, men fælles for mange af begreberne er, at de er meget abstrakte og svære at forholde sig til i hverdagen. Det er derfor vigtigt at få operationaliseret de mange begreber til konkrete handlingsmuligheder, og dette er en af de fornemste opgaver for de Grønne Guider; nemlig at formidle handlingsorienteret folkeoplysning.

Professionelt græsrodsarbejde
Størstedelen af de Grønne Guider i dag er ansat af lokale netværk af foreninger ofte med finansiel støtte fra kommunerne. Vi har en lang tradition for at engagere os i foreningsarbejde i Danmark, hvilket også gør sig gældende indenfor arbejdet med miljøet. Entusiasme og ildsjæle har gjort Danmark til et foregangsland indenfor det grønne, og med de Grønne Guider professionaliseres miljøarbejdet i Danmark. Dette er et paradoksfyldt men vigtigt skridt på vejen mod et mere bæredygtigt Danmark.

Agenda 21 - et kommunalt projekt eller et græsrodsprojekt ?
I 1992 i RIO, til FN's store konference om miljø og udvikling, forpligtede Danmark sig til at arbejde for en bæredygtig udvikling på såvel et globalt som lokalt plan. Som et resultat heraf skal alle kommuner i Danmark i dag have udpeget en Lokal Agenda 21 kontaktperson, og målet er at udarbejde en egentlig lokal handlingsplan for det 21. århundrede, - en svær opgave for mange kommuner.

Når en række foreninger går sammen i et netværk for at ansætte en Grøn Guide, er dét et Agenda 21 projekt. Samarbejdet på tværs er et vigtigt element i Agenda 21 tanken; - et samarbejde som naturligt bør udvikle sig til at involvere kommunen. En Grøn Guide kan på denne måde blive et lokalt Agenda 21 projekt for såvel kommunen som for græsrødderne.

Målet er et bæredygtigt samfund, og midlerne er i hverdagen at fremme økologiske haver, miljøvenlige byggematerialer, formindsket ressourceforbrug og reduceret affaldsmængde osv. Samtidig handler det imidlertid også om, med udgangspunkt i det enkelte menneskes hverdag, at skabe en debat om mål og midler, hvilket er et andet vigtigt element i Agenda 21 tankerne; - nemlig at involvere og engagere mennesker i hele processen.

Af :
Jørgen Krogh
Grøn Guide i Nørager
Tlf.: 98 55 18 00
e-mail: Joergen.Krogh-GG@grundtvig.dk

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Grønne Guiders evaluering

De Grønne Guider er blevet evalueret efter det første års virke.
I indledningen til del-evalueringen af Grøn Guide ordningen'Et år med de grønne guider' hedder det :

"Med de grønne guider ønskede Den Grønne Fond at få iværksat en lokal miljørådgivningsindsats, der nåede ud til andre end de allerede motiverede. Det lysegrønne Danmark var målgruppen. Målet var at få en langt større del af den danske befolkning til at handle mere miljøvenligt. Og de parter, der skulle stå bag de grønne guider, skulle være andre end de, der plejede at bevæge sig rundt på miljøområdet: Almindelige foreninger skulle forpligtes på det miljømæssige. Forankringspunktet skulle være det lokale, og den grønne guide skulle ind og fungere som en del af lokalområdet".

Evalueringsrapporten er udarbejdet af Grete Korremann og Jeppe Læssøe, januar 1998.

Pris: 100,- kr. i Miljøbutikken, tlf.: 33 37 92 92

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Støtte til Grønne Guider

Løntilskud til lokale grønne guider søges hos Den Grønne Fond.

I 1998 er der to ansøgningsfrister: d. 1. maj og d. 1. november.
Oplysninger og rekvirering af pjece om Grønne Guider fås hos :

Den Grønne Fond, c/o Miljøstyrelsen,
Strandgade 29, 1401 København K.
Tlf.: 32 66 01 00 - Fax: 32 66 03 20

E-mail: gronfond@mst.dk

Hjemmeside: www.mst.dk/gronfond.htm

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Videoer om Bæredygtige Byggematerialer

- til "gør det selv folk"

På fire videoer gives miljørigtige råd om valg af henholdsvis træ, isolering og maling.
Videoerne kan lånes gratis hos de Grønne Guider og på landets Energi- og Miljøkontorer.
Eller købes af :

NEWMEDIA,
Kirkebakken 80,
8330 Beder,
Tlf.: 86 93 80 23

Pris 75,- kr. pr. stk. + forsendelse.

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Din lille Grønne

- håndbog om bedre mijø for færre penge.

I februar '98 husstandsomdelte Fyns Amt en miljøhåndbog, der er på 64 sider, og er fyldt med gode råd og praktiske anvisninger om, hvordan indsatsen for miljøet starter i vores egne hjem.

Bogen kan fås ved henvendelse til Jette Rasmussen på tlf.: 65 56 15 12

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Næringsstoffer på afveje

- er et hæfte om byen og dens organiske affald.

Det er en opfølgning på en udstilling og konference med samme emne og titel :

"I det daglige tænker vi sjældent over, at det vi spiser, og som vi senere afleverer i toilettet, egentligt burde ende på landmandens mark. Ligesom vi genbruger fx glas og papir, burde vi også genbruge vores urin og fækalier samt den organiske rest fra køkken. Det burde tilbage i kredsløbet mellem jord og bord. Men i dag fører vi næringsstofferne på afveje".

Udstillingen består af 8 farveplancher + diverse effekter (fx et komposttoilet).

Udstillingen kan lånes for 500,- kr. + fragt i 14 dage.
Bestilles hos:
Agenda 21 - Stenløse, tlf.: 47 10 72 80 - eller
Den Kulturøkologiske Højskole i Albertslund, tlf.: 43 64 06 04

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Grønne fiduser & billige tricks

- køb økologisk uden lommesmerter

Sådan lyder titlen på en ny pjece udgivet af Grønne Familier, Det Økologiske Råd og Grøn Information.

Husholdningsbudgettet vokser med 1.100,- kr. om måneden, når du udelukkende fylder indkøbskurven med økologiske varer. Det viser beregninger Forbrugerstyrelsen har lavet. Tallene er baseret på en familie med to voksne og et barn.

Men ved hjælp af lidt sund fornuft, nogle grønne fiduser og et par billige tricks kan man få husholdningspengene til at række, selv om økologiske fødevarer koster mellem 25-30% mere.

Pjecen kan rekvireres hos:

Grønne Familier på tlf.: 33 15 33 45 - eller
Det Økologisk Råd på tlf.: 33 15 09 77

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Samfundets Husholdningsråd på landsturné-karavane

Med afsæt i Kolding Manifestet - 'tumpernes manifest' - er der taget initiativ til ideudvikling og forberedelse af en karavane gennem hele landet sommeren 1999.
En karavane af 50-200 gående, rullende og cyklende personer, der besøger lokale grønne initiativer, synliggør og skaber debat om miljøproblemer og viser og fremhæver, at der er andre og bedre måder at bruge ressourcer og indrette sig på. Formålet er ligeledes at styrke det lokale arbejde og dannelsen af netværk, samt at vise en anden kultur i praksis.

Ideen blev præsenteret på Øko-net's weekend-møde om "Handling, vision og netværk" i marts '98, hvor 40 var mødtes for at diskutere Manifestet, og følges nu op med et Ideudviklingsmøde, lørdag den 16. maj kl. 12 - 18, på Gadkærgård ved Vejle, hvor alle er velkomne til at komme og bidrage med idéer og inspiration til det videre arbejde.

Hvis du er interesseret eller godt vil høre nærmere så kontakt :

Dorthea Arnfred,
Aalborg Miljø- og Energikontor,
Østerbro 71, 9000 Aalborg,
Tlf.: 98 16 30 66.

Tilmeldingsfrist til ideudviklingsmødet er senest d. 12. maj.
Prisen bliver 50,- kr. for forplejning.

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Økologi i haven

 

 

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Miljøkonference og ECO Forum '98 i Århus

Den 23.-25. juni er Århus vært ved den største miljøkonference, som nogensinde er afholdt i Danmark. Miljøministre og embedsmænd fra 55 lande i Europa, Nordamerika og Centralasien vil sammen med de folkelige miljøorganisationer (NGO'erne) valfarte til byen til 4th Pan-European Conference of Environment Ministers. Det er FN's økonomiske kommission for Europa, som inviterer til den 4. i rækken af konferencer i "Environment for Europa"-processen. Det pan-europæiske område omfatter foruden Europa, også de tidligere Sovjetrepublikker, samt USA og Canada. På Århus-konferencens store dagsorden er bl.a. vedtagelse af en konvention om adgang til miljøoplysninger og offentlighedens deltagelse i beslutninger på miljøområdet.

Op til konferencen udsender Miljøstyrelsen et nyhedsbrev "Environment for Europe", der kan rekvireres på tlf.: 32 66 05 36 eller man kan læse mere på Internettet :

www.mst.dk/aarhus-conference/

Environment for Europe


ECO Forum Århus '98 d. 20.-25. juni

Parallelt med den officelle konference, som kun er åben for særligt inviterede, vil der være en række folkelige NGO-aktiviteter, som bliver samlet under ECO Forum Århus hvor der hver dag d. 20.-25. juni mellem kl. 10-18 vil være adgang til udstillinger, workshops og debatter, for de mange fremmødte NGO'er og intersserede danskere.

ECO Forum koordineres i 92-gruppen, som er et samarbejde mellem danske miljø- og udviklingsorganisationer. Kontaktpersoner er Milina Hasdorf, OVE Europe, tlf.: 86 22 70 00 eller Kirsten Sloth, Danmarks Naturfredningsforening, tlf.: 33 32 20 21

Desuden kan European ECO Forum - et europæisk NGO miljø-netværk med mere end 200 NGO kontakter i hele Europa besøges på Internet-adressen :

www.ljudmila.org/retina/eco-forum/

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Miljøbistand og Bæredygtig Energi

- et kapacitetsopbygningsprogram

Nærmere oplysninger og materiale hos :

Forum for Energi og Udvikling
Tlf. 33 12 13 08 - Fax: 33 12 13 08

Hjemmeside : www.inforse.dk/kapacitet

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Fra Øko-net's egen verden

 

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Folkelig Modstand

- offentligt møde lør. d. 16. maj kl. 10-16

Borups Højskole og Forlaget Politisk Revy indbyder til offentligt møde på
Borups Højskole, Frederiksholms Kanal 24, 1220 Kbh. K.

Ordstyrer er Ejvind Larsen, Dagbladet Information og dagen byder på oplæggene :

Begynder alle væsentlige lovændringer med et lovbrud? Mødet lægger op til drøftelse af modstandsstrategi og -teori, modstandens moralske og følelsesmæssige konflikter, modstandens historie, digte, sange og billeder... det eneste, der ikke er til diskussion den dag, er nødvendigheden af at gøre modstand.

Mødet er gratis, der kan købes varm middagsmad på skolen, hvis man giver besked i forvejen til :

Borups Højskole på tlf.: 33 12 34 45 - eller

e-mail : borup@grundtvig.dk

 

Gå til indholdsfortegnelsen

X
Sæt kryds ved økologien !

Grøn kalender 1998

- økologiske træf, skuer, markeder & arrangementer

April
 • Økologiske Torvedage på Blågårds Plads, Nørrebro, København. Første lørdag i hver måned fra april til september, fra kl. 11-16. Arr.: Foreningen Økologiske Torvedage c/o Økologiske Igangsættere tlf.: 31 35 35 40

 • Grøn Uge i Herning fra 27/4 - 3/5 '98 fra kl. 10-17 i GLOBORAMA - et science center for energi og miljø.
  Derefter i den grønne guide's træffetid: tirs. 9-12 og ons. 12.30-17.30 el. efter aftale på tlf.: 97 22 49 22
Maj
 • OVE/SEK-træf, lørdag d. 16. maj 1998 i Århus Kongreshus. Tema: Træf om energivisionen "Danmark baseret på vedvarende energi".
  Program rekvireres hos Organisationen for Vedvarende Energi på tlf.: 86 76 04 44 eller hos Samvirkende Energi- og Miljøkontorer på tlf.: 86 61 23 22
Juni
 • Det Grønne Skue d. 5. - 7. juni 1998 v. Fællesdyrskuet i Roskilde. Stor økologisk udstilling, bl.a. også spændende ny øko-bygge-udstilling.
  Nærmere oplysninger og program på tlf.: 46 34 88 00

 • Med Nordboerne, Kelterne og Økologerne for Kulturen, Selvbestemmelsen og Miljøet. Festival d. 5. - 7. juni på Halkær Kro v. Nibe.
  Folkemusik-festival, øko-marked og øko-mad fra kro-køkkenet.
  Nærmere oplysninger og program på tlf.: 98 31 82 13

 • Træf om halmhuse, lør. d. 6. - 7. juni på Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi. Erfaring, netværksopbygning, fælles strategi. Opfølges af workshop om bygning af halmhus i ugerne 28 + 31-35. Nærmere oplysninger / tilmelding på tlf.: 97 95 66 00

 • Temadag om økologisk byggeri, søndag d. 7. juni kl. 12-17 i Den Økologiske Have i Odder.
  Arr.: Grøn Guide i Odder, tlf.: 86 54 54 00

 • Sankt Hans aften i Den Økologiske Have, tirsdag d. 23. juni. Bål, snobrødsbagning, øl, pølser mv. Entré; voksne 10,- kr., børn gratis.
  I løbet af sommeren er der mange tema-rundvisninger i haven - tlf.: 86 54 54 00

 • EURO FOOD '98, Europæisk konference om fødevarekvalitet, d. 11. - 12. juni 1998 i Aalborg Kongres & Kultur Center. Sideløbende dermed:
  Nordjysk Food Fair '98 "...Fra hav og jord til bord..." en forbrugerudstilling d. 11. - 14. juni 1998 i Aalborg Kongres & Kultur Center og Kildeparken.
  Yderligere information på tlf.: 99 35 55 55 eller på Internettet: www.akkc.dk/euro/food/index.htm

 • MILJØ - marked d. 19. - 22. juni 1998 på Rådhuspladsen i København. En del af en Miljøuge d. 15. - 22. juni i København - Europas Miljøhovedstad, med bla. miljø-filmfestival og busrundtur til miljøanlæg, arrangeret af Københavns Kommune, The Princes' Award Foundation og EU's Miljøagentur.
  Nærmere oplysninger hos den tekniske arrangør Bella Center A/S, tlf.: 32 47 21 23 (Lone Malling).

 • "Leve og bo økologisk" - Midsommermessen d. 20. - 21. juni 1998. Arr.: artefact e.V. - Centrum for tilpasset teknik og international udvikling og samarbejde. Sted: Bremsbergallee 35, 24960 Glücksburg ved Flensborg Fjord, Tyskland.
  Nærmere oplysninger på tlf.: 00 49 4631 61160

 • ECO Forum '98 i Århus d. 20. - 25. juni 1998.
  NGO-møde på Brobjergskolen, Frederiks Allé 20 i Århus hver dag mellem 10-18. Program foreligger i slutningen af maj. Nærmere oplysninger, tlf.: 86 22 70 00

 • Verdens grønneste idrætsstævne - Landsstævne '98 i Silkeborg d. 25. - 28. juni 1998.
  Arr.: Danske Gymnastik & Idrætsforeninger (DGI) og De Danske Skytteforeninger (DDS). Flere oplysninger hos DGI's grønne vejleder Thorbjørn Stenholm, tlf.: 86 82 19 98
Juli
 • Ånd i Hånd - Sommerhøjskole d. 4. - 12. juli 1998. Ler- og halmbyggeri, ovne og andre økotiltag.
  9 dages workshop samt offentlige foredrag med bl.a. Ianto Evans/USA, Jytte Abildstrøm, Flemming Abrahamsson og Steen Møller.
  Arr.: Fornyet Energi, Øbrovej 9, 4295 Stenlille - nærmere oplysninger på tlf.: 53 60 45 22

 • Grøn sommerlejr d. 20. - 24. juli. Naturmaterialer og miljø, undervisning og aktiviteter for børn og voksne. Arr.: Økologi i Stenløse.
  Bestil program hos Agenda 21 Centeret, tlf.: 20 68 97 89 eller 47 10 72 80
August
 • Grønt Landsskue '98 d. 14. - 16. august i Kolind på Djursland. Økologisk dyrskue og grønne udstillinger, arrangeret af Landsforeningen Økologisk Jordbrug.
  Nærmere oplysninger hos Arthur Hansen, Økologisk Landscenter på tlf.: 86 18 13 58

 • Grønt Skue på Møn, d. 22. - 23. august 1998. Økologiske udstillinger / salg og foredrag.
  Arr.: Grøn Guide v. Marianne Sylvest, tlf.: 55 81 01 60

 • Byernes Økologi - Nordisk udstilling om økologi og miljø i Øksnehallen på Vesterbro i København d. 27. - 30. august 1998.
  Udstillere søges.
  Arr.: Vester-Gror. Forening til fremme af økologi og permakultur på Vesterbro i København - tlf.: 33 25 70 79
September
 • Høstmarkeder 1998, d. 5. - 6. september. Åbne økologiske landbrug over hele landet.
  Nærmere oplysninger hos Økologisk Landscenter, tlf. 86 19 27 55
Oktober
 • Sundhed-Skønhed-Velvære & Økologi, d. 2. - 4. oktober 1998 i Forum, København.
  Arr.: Mikkelsen & Myrtoft Messer ApS. Tlf.: 39 76 66 60 - Fax: 39 76 66 61


Gå til indholdsfortegnelsen

Slut på Øko-net nr. 24