Nyhedsbladet Øko-net [Bladets hoved]

Årgang 5 - Februar 1998 - nr. 23


Indholdsfortegnelse :

Øko-net nr. 23 - Februar 1998

Velkomst

Leder : Det er manifest

Øko-net søger lokale kontaktpersoner

Handling, vision og netværk

Artikel af Lars Myrthu-Nielsen, redaktør / sekretariatsleder i Øko-net - Tlf. 62 24 43 24

Møde : Handling, vision og netværk

- et weekend-møde med afsæt i Kolding Manifestet d. 20. - 22. marts 1998 på Køng Folke- og Idrætshøjskole.

Kort nyt fra Øko-net's egen verden

En fælles Sag
- national konference om Lokal Agenda 21
d. 30. marts 1998 på Hotel Hvide Hus, Køge.

Spectakel i Falkoner Centret

- Stor Støttefest søndag d. 5. april kl. 19.00

Økologisk aktionsplan 1997 - 2000
Temamøde - d. 6. marts kl. 13 - 16.30 på Snoghøj Folkehøjskole.

Landsforeningen Økologisk Byggeri
- afholder landsmøde d. 7. - 8. marts 1998 på Snoghøj Folkehøjskole

Dansk Byøkologi
- en ny landsdækkende forening.

Byøkologisk Årsmøde 1998
- d. 13.-14. marts på Arkitektskolen i Aarhus

Landsforeningen for Økosamfund

- afholder årsmøde d. 13.- 15. marts 1998 hos Herta Levefællesskab.

Nekrolog: Kolding Højskole lukker

Verdens tilstand 1998
- Verdens mest læste miljørapport - af Lester R. Brown m.fl. fra Worldwatch Institute er netop udkommet på dansk.

Grønne kurser, møder og dage i foråret 1998

Underskriftsindsamling mod gensplejsning
- fortsætter til og med 1. maj 1998

Som en del af Nyhedsbladet Øko-net nr. 23, februar 1998, udsendes Kolding Manifestet.

Klods Hans

Læs : Kolding Manifestet

Skal tumperne redde verden,

når nu de kloge ikke vil ?

- om teknologi, demokrati og bæredygtighed


Kære læsere.

Velkommen til 5. årgang af Nyhedsbladet Øko-net. Det første nummer i 1998 er på nettet og gaden - og denne gang et velvoksent nummer. For med dette nummer udsendes det længe omtalte Kolding Manifest eller 'tumpernes manifest' - et åbent brev der vil lægge op til en diskussion om teknologi, demokrati og bæredygtighed.

Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis følger udgivelsen af Maniftestet i Øko-net nr. 23, op med et weekend-møde med afsæt i Kolding Manifestet. Mødet har fået titlen "Handling, vision og netværk" og finder sted i weekenden d. 20. - 22. marts 1998 på Køng Folke- og Idrætshøjskole ved Glamsbjerg på Fyn.

Desuden søger Øko-net i dette nummer lokale kontaktpersoner, med henblik på at opbygge lokale øko-netværk. Læs mere i artiklen derom, der også bærer titlen "Handling, vision og netværk".

Husk også: At støtte og blive medlem af Netværket - find giro-nr. og medlemspris i kolofonen.

Mvh. redaktør, Lars Myrthu-Nielsen, d. 20. februar 1998

 

Om Øko-net nr. 23:

Redaktion:

Lars Myrthu-Nielsen

Bo Bramming

 

Den trykte udgave er Svanemærket. Licensnummer 241 006.

12.000 eksemplarer trykt på miljøgodkendt, klorfrit og 100 % genbrugspapir, med vegetabilsk trykfarve uden opløsningsmidler.

Phønix-Trykkeriet as, Århus. Miljøcertificeret og EMAS-godkendt. ISSN 1395-4881

Gå til indholdsfortegnelsen

Leder : Det er manifest

Ordet manifest er latin og betyder håndgribelig, åbenbar.

Som navneord 'et manifest' er betydningen: et åbent brev, en bekendtgørelse.

Med dette in mente kan vi nu læse Kolding Manifestet med den rette indstilling: et åbent brev til alle - indeholdende håndgribelige og åbenbare kendsgerninger.

Den tumpede ambition med manifestet ligger i ønsket om på 12 sider, med tilhørende stærke illustrationer, at påpege og håndgribeliggøre nogle åbenbare (men ofte glemte) forhold og konkrete udviklingstræk i vort samfunds udvikling.

Det er indlysende at ikke alle områder er medtaget eller lige fyldigt behandlet. Men læseren vil straks selv kunne kompletere dette fra sin egen hverdags erfaringer. Hvis nogen efter læsningen sidder tilbage med en fornemmelse af mangel på visioner, kan det siges, at dette netop er arbejdet, læseren skal gøre sig i fællesskab med andre.
Lad dig inspirere af manifestets kendsgerninger og form deraf selv visioner, der kan føre til handling og dermed til forandring. Manifestets udformning er blevet diskuteret i flere grupper, og det er karakteristisk, at det fører til mangeartede og frugtbare diskussioner. Alle har haft stærke meninger om indholdet og perspektiverne.
Derfor læs det - lad det simre natten over. Vågn derpå op og giv dit udtryk til kende: i glæde, i vrede, i diskussionslyst og lad manifestet få en betydning.

Bo Bramming.

Gå til indholdsfortegnelsen

Øko-net søger lokale kontaktpersoner

Med det formål at opbygge lokale øko-netværk og at skaffe nye modtagere af Nyhedsbladet Øko-net for at styrke netværkets organisation eftersøger vi hermed dynamiske og aktive personer, der udfra lyst og interesse vil være kontaktperson og lokal netværks-pioner.

Formålet er, på tværs af alle eksisterende foreninger og sammenslutninger, at lave lokale øko-netværk.

Læs mere om idéen i artiklen 'Handling, vision og netværk' herunder.

De lokale netværk skal være uafhængige netværksdannelser, og de afgør suverænt, om de vil etablere sig som en lokal forening.

Kontaktpersoner vil blive bekendt med hinanden gennem et landsdækkende netværk, og vil fra Øko-net's sekretariatet kunne modtage hjælp og materiale til at sætte et lokalt netværk i gang.

Er du interesseret i at være kontaktperson, så henvend dig til Øko-net's sekretariat på tlf.: 62 24 43 24

- eller send os en e-mail.

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Handling, vision og netværk

Af Lars Myrthu-Nielsen, redaktør / sekretariatsleder i Øko-net - Tlf. 62 24 43 24

Nu har Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis, Øko-net, eksisteret i fire år. Og der har været afholdt syv netværks-seminarer i den tid. Møder, der har trukket mange aktive og netværkende folk til. Det har været visionære møder, med visioner om handling sat i centrum i samtalen.

Her i starten af det femte år for øko-netværket og umiddeltbart efter det femte årsmøde, der blev holdt på Snoghøj Folkehøjskole, vil vi sætte nye mål for netværks-arbejdet, - udover, selvfølgelig, at Nyhedsbladet Øko-net fortsat skal være et folkeoplysende, opsøgende og et igangsættende blad, altså et blad der giver mulighed for at få et hurtigt overblik over, hvad der sker på miljøområdet i Danmark.

Lokale netværk
Som mål for 1998 vil vi forsøge at gøre Øko-netværket mere aktivt og synligt lokalt ved at danne lokale netværk og platforme for lokal miljø-handling med afsæt i en folkeoplysnings tradition. Dette arbejde skal organiseres af lokale kontaktpersoner.

Hovedopgaven er at det lokale miljøarbejde bliver prioriteret så vigtigt i dagligdagen, at man begynder at mødes fast for at finde og udvikle løsningerne og skabe handlingerne.

Som en retningslinje lægger vi op til, at der indføres en praksis med at afholde et lokalt netværks-møde kort tid efter en udgivelse af Nyhedsbladet Øko-net. Bladet bliver så anledningen og signalet til at den lokale kontaktperson sender brev ud med tid og sted for det lokale netværksmøde, som så kan holdes i fx det lokale forsamlingshus eller medborgerhus.

Kontaktpersonerne bliver supportet fra Øko-net's sekretariat med Øko-net blade, girokort, adresselister og labels over medlemmer fra ens område eller kommune.

Organisering og flad struktur
Hovedformålet med opbygningen af lokale netværk er at skabe netværk, hvorigennem man kan informere om og skabe bredt kendskab til de grønne ressourcer og organisationer, der er i Danmark, direkte ud til almindelige borgere og folkelige organisationer.
Det skabte netværk kan således danne rammen for et lokalt miljøarbejde fx i form af etablering af en lokal Agenda 21 gruppe eller en idégruppe for en lokal grøn guide osv.

Ideen er altså at lave en flad struktur, men dog med en vis organisering, således at der på tværs af allerede eksisterende miljøinitiativer mv. kan etableres netværk, der kan bruges til at organisere kommende opgaver lokalt. Fx kan det være at puste nyt liv i allerede etablerede projekter eller at organisere en underskriftsindsamling osv.

Når det lykkes at skabe en gruppe, kan man evt. vælge at organisere sig som en lokal forening for at styrke strukturen omkring et arbejde med at arrangere foredragsaftener og andre kulturelle arrangementer.

Lokal hjemmeside på www
Som arbejdsredskab er det desuden muligt for de lokale netværk at få deres egen hjemmeside på Internettet, som kan bruges til koordination, præsentation og samarbejde med andre lokale netværk. Vi kan tilbyde gratis plads på Øko-net's hjemmeside under vores domænenavne www.eco-net.dk, således at adresserne opbygges som i følgende eksempel:

www.eco-net.dk/navn på lokalnetværket

Netværk som organisationsform

"Hver lokal myndighed bør indlede en dialog med sine medborgere, lokale organisationer og private virksomheder og vedtage en lokal Agenda 21".

Ovenstående citat om at opbygge netværk omkring miljøopgaverne er hentet fra Agenda 21-deklarationen, der blev underskrevet på FN's store konference om miljø og udvikling i Rio i 1992. Agenda 21 dokumentet fra Rio siger ikke noget om, hvordan den enkelte lokale Agenda 21 skal se ud - men ideen er, at vi hver især påtager os et større ansvar for vores eget lokalsamfund.

Men vil vi påtage os dette ansvar, og kan vi se en grund dertil ? Som en deltager på Netværkets seminar i januar 1997, der havde titlen 'Økologi og fællesskaber', sagde: "At da man i 70'erne og 80'erne havde undergrundsfagbevægelsen Solidaritet i Polen, da holdt man møder hele tiden for den ønskede forandring krævede organisering og handling, og man fik som bekendt også skabt resultater".

Kunne man forstille sig, at det lokale miljøarbejde blev prioriteret så vigtigt i dagligdagen, at man begyndte at mødes fast for at finde og udvikle løsningerne og skabe handlingerne ?

Hverdagens centrifuge
Men en sådan prioritering afhænger helt klart af nødvendigheden og evnen til at se nødvendigheden deraf. Det kræver en konsekvent sætten sig ind i problematikkerne. Problem nummer ét i den sammenhæng er, at i dag lever de fleste af os i 'hverdagens centrifuge', som det er blevet udtrykt af Johannes Andersen fra Aalborg Universitet, i bogen af samme navn.

Så skal vi have overblikket og deltage aktivt i det, der ligger uden for hjemmets egen voksdugsdagsorden (forstået som de gøremål og opgaver, der ligger inden for hjemmets fire vægge - og i dag hvor begge kønnene er på arbejdsmarkedet og børnene dagslangt i institution, er hjemmet oftest blevet til stedet, hvor man slapper af og samler nye kræfter, gerne i tv verdenens univers), så må vi mødes og udøve folkeoplysning på hinanden. Føre en debat om alle livets sider, således at vi bliver i stand til at finde de rette løsninger i et lokalt samarbejde, fremfor at være en del af en fællesskabsfjendtlig dagligdags centrifugal konkurrence, hvor børn, natur, dyr og, i sidste ende, vi selv bliver tabere.

Tumper, visioner og netværk
Det er nærliggende også at henvise til Kolding Manifestet, der udsendes med dette nummer af Nyhedsbladet Øko-net, og som indeholder stof nok til mange møder og mange visioner, der kræver tumper i lokale netværk, til at sætte handling i gang på trods af 'de kloge' og den ovenfor beskrevne centrifugalkraft. I manifestet, også kaldet 'tumpernes manifest', er der samlet nogle tanker omkring teknologi, demokrati og bæredygtighed, - tanker, der tager udgangspunkt i at demokratiet, det sociale, miljøet og kulturen er gensidigt betinget.

Gå til indholdsfortegnelsen

Handling, vision og netværk

- et weekend-møde med afsæt i Kolding Manifestet

d. 20. - 22. marts 1998 på Køng Folke- og Idrætshøjskole

 

Indledende oplæg af :

 

Nu ligger Kolding Manifestet her, og hvad gør vi så oven på alle ordene ?

Kom og deltag i et arbejdende netværksmøde med afsæt i Manifestet - hvordan skal det bruges ?

Vi har indbudt fem oplægsholdere, der som indledning til diskussionerne vil komme med deres fortolkning af manifestet :

Mødet starter fredag kl. 18 (indkvartering fra kl. 16) med en 'ankomst sandwich' og slutter søndag kl.12.30 med en 'afrejse sandwich'.

Lørdag aften er der 'blues og fællessangs- café' med højskolelærer Palle Krabbe fra Køng Folke- og Idrætshøjskole.


Tilmelding og praktiske oplysninger :

Yderligere oplysninger på tlf.: 62 24 43 24

Arr.: Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis

Gå til indholdsfortegnelsen

Kort nyt fra Øko-net's egen verden

 

Gå til indholdsfortegnelsen

En fælles Sag

- national konference om Lokal Agenda 21

d. 30. marts 1998 på Hotel Hvide Hus, Køge

Lokal Agenda 21

Mød bl.a.: borgmester Finn Aaberg, gårdejer Henrik Høegh, miljø- og energiminister Svend Auken, præsident i DN Poul Henrik Harritz, viceformand for De danske Landboforeninger Niels Th. Ilsøe og formand for Dansk Familielandbrug Peder Thomsen.

Agenda 21 er kommet for at blive. Indsatsen for en bæredygtig udvikling er en sag, som alle må tage del i. Men hvem har ansvaret, og hvilke initiativer er der brug for ?

Konferencen sætter fokus på de forskellige aktørers bidrag til det videre Agenda 21-arbejde i kommunerne og henvender sig til alle, som er engagerede i Agenda 21 og miljøarbejde bredt set: Politikere og embedsmænd i kommunerne, repræsentanter fra industri, handel, landbrug, grønne organisationer, foreninger og andre, der lokalt arbejder med grønne initiativer og projekter.

Program for konferencen kan rekvireres hos Kommunernes Landsforening, tlf. 31 12 27 88 Tilmeldingsfristen er d. 3. marts til Kommunernes Landsforening. Prisen for konferencen er 420,- kr. incl. forplejning.

Konferencen er arrangeret af:

Kommunernes Landsforening, Dansk Industri, Dansk Handel & Service, Dansk Familielandbrug, De danske Landboforeninger, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Miljø- og Energiministeriet.

Gå til indholdsfortegnelsen

Spectakel i Falkoner Centret

Stor Støttefest søndag d. 5. april kl. 19.00 - til fordel for Riddersalens Økologiske Teaterværksted

Med bl.a.: Peter Mygind, Peter Larsen, Anne Marie Helger, Daimi, Jytte Abildstrøm, Lone Kellermann, Terese Damsholt og m.m.fl.

& Riddersalens Familieorkester

Billetterne koster 250,- kr. Kan bestilles på BilletNet, tlf.: 38 88 70 22 eller på

Riddersalen, tlf.: 31 87 87 10 fra d. 20/2 kl. 14-19 (efter 15/3 er billetsalget kl. 12-16).

Gå til indholdsfortegnelsen

Økologisk aktionsplan 1997 - 2000

Temamøde om 'økologiske byggematerialer og konstruktioner' afholdes af Miljøstyrelsen og Boligministeriet d. 6. marts kl. 13 - 16.30 på Snoghøj Folkehøjskole.

Miljøstyrelsen har i 1997 iværksat 'Aktionsplan for fremme af økologisk byfornyelse og spildevandsrensning'. Ordningen løber over fire år og administreres af Miljøstyrelsen i samarbejde med Boligministeriet. I denne periode vil det være muligt at uddele ialt 42,2 mio. kr. Disse tilskud kan søges af private firmaer, kommuner, amter, uddannelses- og forskningsinstitutioner, græsrodsbevægelser samt konsortier, hvor flere aktører indgår samarbejde om løsning af et projekt.

Da Aktionsplanen dækker over et omfattende fagområde, vil ansøgningsperioden blive opdelt i en række temaer med hver sin ansøgningsrunde. Hver ansøgningsrunde indledes med en temadag. D. 2. feb. afholdtes temadagen om emnet: 'Økologisk håndtering af spildevand i det åbne land'. Ansøgningsperioden løber til d. 2. april.

Tredje tema afholdes d. 2. april på Landbohøjskolen på Frederiksberg kl. 13-16.30 om 'Næringsstoffer og organisk materiale fra by til land'.

Yderligere oplysninger og ansøgningsskemaer kan rekvireres ved henvendelse til Miljøstyrelsen til:

Thorkil Boisen tlf. 32 66 05 16 eller Karina Nielsen, tlf. 32 66 02 89 - fax: 32 66 04 79

Tilmelding til temadagen, der er gratis, sker ligeledes hertil senest tirsdag d. 3. marts.

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Landsforeningen Økologisk Byggeri

afholder landsmøde d. 7. - 8. marts 1998 på Snoghøj Folkehøjskole


Landsmødet er det første siden stiftelsen i Kerteminde d. 13. april 1997.

Udover generalforsamlingen lørdag kl. 13 (som kræver medlemsskab) vil emnet for mødet være 'Hvad er der behov for L.Ø.B. bliver brugt til'. Temaerne til debat er bl.a.: fra råstof til (for)brug, uddannelse, intern/ekstern netværksdannelse, PR og markedsføring.

Pris for mødet: 450,- / hurtig tilmelding:

Tlf.: 86 76 36 12 - Fax: 86 18 25 14

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Dansk Byøkologi

- en ny landsdækkende forening

Dansk Center for Byøkologi

Med det formål 'at styrke den byøkologiske indsats i Danmark', blev der d. 27. januar 1998 stiftet forningen 'Dansk Byøkologi', der med Dansk Center for Byøkologi som sekretariat skal være et forum, hvor alle med interesse for byøkologi kan mødes og udveksle og udvikle idéer og synspunkter. Den nye forening tager over, der hvor det tidligere Byøkologiske Netværk under Dansk Byplanlaboratorium virkede.

I foreningen er der forskellige medlemskategorier, der går fra 200,- kr. for enkeltpersoner, 1000,- kr for foreningsmedlemsskaber til fra 2.000 til 7.000,- kr for virksomheder, kommuner og amter. Yderligere materiale og informationer om foreningen fås hos Dansk Center for Byøkologi. Som medlem vil man bl.a. modtage et informativt nyhedsbrev, der udkommer hver anden måned og der arrangeres netværksmøder, udbydes kurser, studieture o.l.

Jægergårdsgade 97

8100 Århus C

Tlf.: 89 40 58 80 - Fax: 89 40 58 84

e-mail: dcue@dcue.dk

Gå til indholdsfortegnelsen

Byøkologisk Årsmøde 1998

d. 13.-14. marts på Arkitektskolen i Aarhus

Mød bl.a.: Boligminister Ole Løvig Simonsen, øko-selvbygger og græsrod Steen Møller, finansmanden Bent Fjord og MF'er Elsebeth Gerner Nielsen.

Programmet for Byøkologisk Årsmøde er vidtfavnende med vægten lagt på at illustrere bredden i begrebet byøkologi.

Rabat til græsrødder:
Tilmeldingsfristen var d. 12. februar, men da Den Grønne Fond d. 4. februar har bevilget støtte til græsrødders deltagelse i mødet, er der reserveret 75 pladser á 1000,- kr. Kontakt: Dansk Center for Byøkologi (se ovenfor).

Gå til indholdsfortegnelsen

Nekrolog: Kolding Højskole lukker

Kolding Manifestet har fået sit navn efter Kolding Højskole. Der blev dets idé præsenteret og drøftet - det var i oktober 1997 - dengang var Højskolen allerede meget truet. Den havde nemlig ingen elever. Det er absurd, her i en tid hvor miljøet kræver handling og organisering som aldrig før, hvis altså der skal komme synlige resultater, som ikke bare drukner i den almindelige vækst og det stadig stigende forbrugsmønster i samfundet.

Kolding Højskole har i de sidste år skærpet sin profil i retningen af en international højskole for miljø, demokrati og udvikling og som et økologisk eksperimentarium.
Nu lukker Kolding Højskole, som er den sidste, der er tilbage af de erklærede grønne højskoler. Netop den højskole, der kunne præsentere den grønneste praksis ved undersøgelsen 'miljøundersøgelse på danske folkehøjskoler' sidste år (se rapporten på Internettet: www.eco-net.dk/hoejskoler).

Det er fortvivlende at der ingen elever er til Kolding Højskole, uanset det så skyldes en eller anden markedsmekanisme, de små årgange eller en ikke særlig højskolevenlig politik fra regeringen og folketinget. For vi har brug for at bevare steder som Kolding Højskole, der tør sætte miljøspørgsmålet centralt ind i det alment dannende højskolearbejde, såvel praktisk som teoretisk.

Heldigvis er der også andre højskoler, der er med, men der er lang vej til, at det at tage på højskole automatisk også betyder, at man indirekte oparbejder et kvalificeret kendskab til en miljøvenlig praksis i dagligdagen - hvilket idag burde være en selvfølge, ovenikøbet nu hvor staten er gået igang med økologiske indkøbsaftaler.

Forhåbentlig vil erfaringen for miljøarbejde og højskolearbejde, som især har kendetegnet Kolding Højskole, leve videre og blomstre op andre steder. Der er fortsat brug for en folkeoplysende dialog om vort miljø:

Kolding Manifestet ligger her - Kolding Højskole lukker og slukker - Klods Hans rider videre på sin ged!

Gå til indholdsfortegnelsen

Landsforeningen for Økosamfund afholder årsmøde

d. 13.- 15. marts 1998 hos Herta Levefællesskab

Nærmere oplysninger om årsmødet (tilmelding senest d. 9. marts) og om Landsforeningen for Økosamfund kan fås gennem LØS-sekretariatet på tlf.: 75 66 41 11 - fax: 75 66 41 21

Gå til indholdsfortegnelsen

Verdens tilstand 1998

Verdens mest læste miljørapport - af Lester R. Brown m.fl. fra Worldwatch Institute er netop udkommet på dansk.

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Grønne kurser, møder og dage i foråret 1998

Gå til indholdsfortegnelsen

Underskriftsindsamling mod gensplejsning

- fortsætter til og med 1. maj 1998

De 19 miljøorganisationer bag underskriftsindsamlingen, der startede i december '97, har besluttet at fortsætte indsamlingen til og med d. 7. maj. Der er indtil videre samlet over 40.000 underskrifter, og der kommer stadig mange ind. Der er nu organiseret indsamling i 25 større byer og følgende lørdag formiddage d. 14/3, d. 28/3 og d. 18/4 kan man give en hånd med.

Yderligere oplysninger om indsamlingen kan fås hos Jan Hulevad fra Greenpeace, på tlf. 33 93 86 60 eller 31 57 31 36 (aften).

Underskriftslisterne er sendt bredt ud af miljøorganisationerne bag indsamlingen, og du kan bla. finde en underskriftsliste i det sidste nummer af Nyhedsbladet Øko-net (nr. 22 fra dec. '97), der desuden havde et tillæg om 'gener i menneskehænder'.

Vi gør desuden opmærksom på at der er flere oplysninger om underskriftsindsamlingen på Internettet på adressen:

www.underskrift.dk

 


Gå til indholdsfortegnelsen

Slut på Øko-net nr. 23