[Nyhedsbladet Øko-net - bladets hoved]

Årgang 3 - Oktober 1996 - nr. 15


Indholdsfortegnelse :

Øko-net nr. 15 - Oktober 1996

Velkomst

Leder : Bevægelsernes berøring II

Grønne job - fra idé til virkelighed (Nyt udspil fra SiD)

ByNatur - Bæredygtige byer eller hva'?
- DN seminar d. 23/11 i Odense)

Økologi og hverdagskunst
- Seminar og åbenhus præsentation lør. d. 23. nov. '96

Program for dagen.

Med eller mod bedre vidende - Artikel af Knud Vilby, journalist, forfatter og formand for MS

Livet i drivhuset - seminar om drivhuseffektens sociale og kulturelle følger. Man. d. 4. nov. i København.

Drivhuseffekten - Det store eksperiment - et hæfte fra OOA

Økologiske forbrugere forén jer !

Foreningen for Biodynamisk Jordbrug har markeret sit 60 års jubilæum

Grøn hverdag i daginstitutionen - et idékatalog

De små som økologer - et materiale fra FDB"s Skolekontakt

Hvordan bliver en kommune grøn, institutionerne økologiske og borgerne ansvarlige ? - Offentligt møde, d. 6. november kl. 19.30 i København.

Byen som Organisme

Green Magazine - et magasin under etablering

Kort, præcist og nyt - Om diverse tidsskrifter og hæfter

"Kritisk Masse" for sund bytrafik

Landsforeningen Levende Hav


Kære læsere.

Velkommen til et nyt nummer af Øko-net.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil se bladet på tryk.

Jeg vil desuden benytte lejligheden til at gøre opmærksom på følgende to arrangementer:

Økologi og hverdagskunst

- Invitation til éndags seminar og åbenhus præsentation af
Skov- og Naturcentret, lørdag d. 23. nov. '96 kl. 13 - 22 på Den danske Husflidshøjskole i Kerteminde

- Oplæg ved Frederik Christensen, Laue Traberg Smidt, Flemming Abrahamsson, Floyd Stein og Kirsten Klein & Ejvind Larsen

Se program og praktiske oplysninger på bagsiden af dette Øko-net

HUSK desuden:

"Økologi og fællesskaber"

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for Netværkets seminar og årsmøde d. 24. - 26. januar 1997 på Husflidshøjskolen i Kerteminde.
Se program m.m. i Øko-net nr. 16, der udkommer d. 2. december '96.

Mvh. Lars Myrthu-Nielsen, redaktør.

Gå til indholdsfortegnelsen

Leder. Bevægelsernes berøring II

For et år siden, i oktober 1995 omtalte Øko-net (i Øko-net nr. 9) det epokegørende økologiske udspil - en økologisk jordbrugsreform - fra SiD. Vi skrev dengang :

"Varsler det nybrud med mulighed for samarbejde mellem de gamle og de nye bevægelser ? Hvordan vil SiD og miljøbevægelsen følge det her op ? Bevægelsernes berøring og kendskab til hinanden må styrkes. Vi må deltage i hinandens netværk".

Nu er svaret her - kontakt os venligst - nærmest som et opråb :

"Til alle nuværende og kommende grønne projekter, virksomheder, myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner, private, offentlige institutioner samt græsrødder !"

SiD kalder i sit nye udviklingsprogram, "Grønne Job - fra idé til virkelighed", den landsdækkende kortlægning af grønne initiativer med jobperspektiver for et kontaktnet og et skridt på vejen. Et skridt for at komme videre fra veldokumenterede rapporter og påpegelser om hvorledes beskæftigelsen konkret kan indgå i miljøpolitiken - for at komme til realiteter : Flere grønne job.

Med bedre vidende
Jo flere der handler efter deres vidende - jo lysere ser det ud. For sunde og grønne job giver gladere mennesker og fællesskaber.
Håbet er derfor stadig at vi får drejet skuden og folkeliggjort den nødvendige grønne omstilling i samfundet. Og så får vi måske hurtigere svar på Knud Vilby's afsluttende replik side 2: "Tænk hvis vi ville begynde at regulere forbruget og produktionen på grundlag af den viden vi har".

SiD's udspil skal derfor hilses hjertligt velkommen - vi glæder os til samarbejdet !

LM-N

Gå til indholdsfortegnelsen

Grønne job - fra idé til virkelighed

Et nyt udviklingsprogram der lanceres af SiD, Specialarbejderforbundet i Danmark og Koorperativt Idé Center (KIC), for at komme videre fra rapporter og idéer til realiteter : Flere grønne job - job der gavner miljøet.

Programmets fase 1, efteråret 1996 :
Der startes med at kortlægge og rådgive lokale grønne initiativer, afklare nuværende og fremtidige støttebehov og barrierer. Der lægges særlig vægt på miljøinitiativer med nye eller ændrede arbejdspladser involveret. Sekretariatet vil derfor gerne høre fra så mange som muligt og især om jobperspektiverne. På denne baggrund planlægges og struktureres den fremtidige indsats fra programmets side overfor de grønne projekter. Samtidig vil programmet være med til at starte nye projekter med klart sigte mod ordinære job.
Følgende indsatsområder vil blive prioriteret i dette efterår :
Sikring af rent drikkevand, jord og vandmiljø, økologi, byøkologi, naturgenopretning og naturpleje, affald og miljø i virksomheder.

Fase 2, 1997 - 99 (3 år) :
Udførelsesfasen, Projektstøtte. Koordinering. Netværksopbygning. Finansiering. Udvikling. Pilotprojekter. Dokumentation.

Fase 3, 2000 (1 år) :
Handlingsorienteret evaluering. Politiske forslag.

Til alle nuværende og kommende grønne projekter, virksomheder, myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner, private, offentlige institutioner samt græsrødder ! - Kontakt venligst udviklingsprogrammets sekretariat - for støtte, rådgivning, sparring eller nye samarbejdspartnere, samt pjece og spørgeskema :

Sekretariatet for "Grønne job - fra idé til virkelighed"
att. Nina Persson
Valdemarsgade 141
1665 København V
Tlf. 31 31 78 70 (kl. 8 - 15), direkte 31 31 78 79 + lokal 100
Fax: 31 31 78 74
SiD's kontaktperson, Ole Busck, Tlf. 33 97 24 01

Gå til indholdsfortegnelsen

ByNatur - Bæredygtige byer eller hva'?

Seminar lør. d. 23. nov. '96, kl. 10 - 17 i Odense

Hvordan kan der lokalt igangsættes initiativer der sigter mod at få en mere grøn og miljøvenlig by med flere grønne åndehuller, mindre ressourceforbrug og mindre miljøbelastning, lyder spørgsmålet. Et tema i løbet af dagen bliver bl.a. "Lokal Agenda 21 i samarbejdet for en grønnere by".

I løbet af dagen vil der være indlæg af bl.a. Lone Johnsen, Ole Løvig Simonsen, Jeanette Lund og Hjalte Åberg
- program kan rekvireres.

Pris: 250,- (stud. 125,-), tilmeldingsfrist senest d. 13. nov.

Yderligere oplysninger : Anette Jon Jonsen, tlf. 33 32 20 21, fax: 33 32 22 02

Arr.: Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K

Gå til indholdsfortegnelsen

Økologi og hverdagskunst

Invitation til éndags seminar og åbenhus præsentation af
Skov- og Naturcentret, lørdag d. 23. nov. '96 kl. 13 - 22
på Den danske Husflidshøjskole i Kerteminde

Oplæg ved : Frederik Christensen, Laue Traberg Smidt,
Flemming Abrahamsson, Floyd Stein og Kirsten Klein & Ejvind Larsen

Gå til indholdsfortegnelsen


Med eller mod bedre vidende

- af Knud Vilby, journalist, forfatter og formand for MS

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen lancerede engang udtrykket "vi skal bruge tid i stedet for ting". Han gjorde det i et forsøg på at få ønsket om økonomisk vækst til at gå op med ønsket om en mere skånsom og miljøneutral udvikling. Hvis voldsom økonomisk vækst giver os råd til at "forbruge" mere fritid, er det jo ikke nødvendigvis belastende for miljøet - afhængigt af hvordan vi bruger fritiden.

Sådan kan man tilsyneladende fjerne modsætninger. En anden model for håndtering af samme modsætning er påstanden om, at vi i det moderne industrisamfund i højere grad bruger tjensteydelser end industriprodukter. Hvis nu voldsom økonomisk vækst fører til, at vi køber flere ydelser af hinanden frem for flere ting som skal produceres og bagefter smides væk, så er fremtiden vel også sikret. Og i den informationsteknologiske tidsalder ved vi jo også, at det enormt dyre software ikke belaster miljøet nær så meget som produktionen af køleskabe og damptromler.

Hvor det især er statsministeren der har sagt "tid i stedet for ting" er det nok i højere grad finansministeren, der dyrker argumenter med serviceydelser i stedet for produkter. Men begge dyrker de derefter ideen om, at løsningen på alverdens problemer er ubegrænset og helst stadig hurtigere økonomisk vækst, som om verden ikke de sidste 50 år allerede har haft næsten ubegrænset vækst og et væksttempo meget hurtigere end nogensinde tidligere i klodens historie.

Men hvad er det da, vi i den virkelige virkelighed bruger mere af i dette globale vækstorgie ? Verdensbanken offentliggjorde fornylig en prognose, der sagde, at man de næste ti år venter en vækst i den globale verdenshandel på 6 % årligt målt i mængde. Det betyder en fordobling af den allerede enorme verdenshandel på lidt over ti år. En fordobling af det internationale transportbehov, af forbruget af energi til dette formål plus af forbruget af en lang række andre produkter og en voldsom miljøbelastning. Verdenshandelen vokser i disse år hvert år langt hurtigere end den generelle økonomi.

Det er altså ikke sådan, at den økonomiske vækst i den informationsteknologiske tidsalder ikke længere fører til vækst i forbruget af ting og varer. Og det er ikke kun fattige ulande, som har brug for flere ting og varer, der oplever denne forbrugsvækst. Vi er blevet mestre i at transportere ting den halve verden rundt (flere gange). En stor del af EU"s landbrug er baseret på import af foder fra Asien og Latinamerika. Derefter eksporterer vi landbrugsvarer til Japan og USA. Det er ikke særlig miljøneutralt. Og det er kun et blandt tusinder eksempler.

Jeg skrev engang sammen med andre en bog, der hed "Mod bedre vidende" og som handlede om, at vi godt ved en masse om hvad der er galt, men at vi ikke tager konsekvenserne af det. Vi handler mod bedre vidende. Det er svært at finde bedre eksempler end forholdet mellem økonomisk vækst og miljøbelastning. Netop det bør en konsensuskonference om forbrug og miljø handle om. En sådan finder sted på Christiansborg d. 1. - 4. nov. 1996 med titlen "Hvilket forbrug vil vi ha"?", arrangeret af Teknologirådet og Forbrugerrådet (Se nærmere herom i Øko-net nr. 14).

Hvis man nægter at diskutere det generelle spørgsmål om hvorvidt der er grænser for vækst (og det er der jo), så må man i hvert fald som minimum diskutere, hvordan man vil sikre, at væksten bliver styret, således at den fx. alene går i retning af tid i stedet for ting, eller af serviceydelser i stedet for en form for produktion der baseres på vanvittige transport- og energimængder. Tænk hvis vi ville begynde at regulere forbruget og produktionen på grundlag af den viden vi har.


Bogen af Knud Vilby m.fl. "Mod bedre vidende - Opgør med den politiske elendighed og vor fælles afmagt", udkom i 1990 på Hans Reitzels Forlag A/S.

Gå til indholdsfortegnelsen

Livet i drivhuset

- seminar om drivhuseffektens sociale og kulturelle følger.

Mandag d. 4. nov. 1996 kl. 13 - 18, i MS"s mødelo-kale, Landgreven 72, København K.
Arr.: Det Økologiske Råd

Oplæg ved Peder Agger - RUC, Bert Bolin - IPCC (FN"s klimapanel), Knud Vilby - MS, Jean Fischer - kultursociolog, Finn Arler - Ph.D. filosof, Jørgen Knudsen - forfatter, Jørgen S. Nørgård - DTU og Jørgen Steen Nielsen - Information.

Det kan efterhånden siges med stor sandsynlighed, at følgerne af det fortsatte udslip af kuldioxid og andre drivhusgasser vil blive omfattende. Det vil få virkninger - globalt, regionalt og nationalt, og ikke mindst sociale og kulturelle virkninger, som der indtil nu nærmest er tavshed om.
Øget ustabilitet i klimaforholdene med bl.a. ændringer i jordens plantebælter og dermed ændringer i dyrkningsforhold og fødevareforsyning ud over kolden vil sammen med havstigning kunne få følger i både udviklingslande og industrialiserede lande.

I regioner, som vil blive hårdest ramt, vil social og politisk ustabilitet, kamp om knappe ressourcer, bl.a. grundvand blive følgen. Stridigheder, hvis baggrund er ressourcemangel, men som i mange regioner vil fremtræde som sociale, religiøse og etniske modsætninger, vil komme.
Voksende polarisering mellem velstående og fattige inden for og mellem lande og regioner vil være uundgåelige. Alt sammen alarmerende udfordringer for kulturen, for de sociale relationer, - for solidariteten mellem mennesker. Og dermed for vore politiske, sociale og kulturelle institutioner.

Seminaret skal skabe opmærksomhed om disse underbelyste sider af drivhusproblematikken, samt bidrage til, at vi på alle praktiske og politiske niveauer forholder os mere seriøst til hele spørgsmålet: Hvor bør dansk politik og dansk oplysningsarbejde, dokumentation og forskning styrkes ?

Tilmelding er nødvendig, til Det Økologiske Råd på tlf. 33 15 09 77 eller fax 33 15 09 71, med efterfølgende indbetaling af seminargebyret, kr. 50,- på giro nr. 897-5051.

Program kan rekvireres.

Gå til indholdsfortegnelsen

Drivhuseffekten

Det store eksperiment - et hæfte fra OOA

Energibevægelsen OOA (Organisationen til Oplysning om Atomkraft) er her endnu - fordi faren for atomkraft også er her endnu.

Men hvorfor udgiver OOA en pjece om drivhuseffekt ? Fordi drivhuseffekten kan blive det altoverskyggende problem i det 21. århundrede, og at det er OOA's indtryk at atomkraft mange steder i verden ligger på spring som "en nem løsning" på den øgede drivhuseffekt.

Man forestiller sig at kunne reducere C02-udslippene og samtidig bruge løs af energi ved hjælp af atomkraft.

Hæftet kan bestilles for 20,- og i klassesæt (30) for 225,- incl. porto.

En landsindsamling '96 med samme titel kan støttes ved indbetaling på giro nr. 135-3535.

"Malurt - I Tjernobyls skygge"
- hedder et andet lille hæfte som OOA har udgivet for at markere at det er 10 år siden, d. 26. april 1986, at reaktorblok 4 på atomkraftværket Tjernobyl eksploderede.

Pris hhv.20,- /125,-

OOA
Ryesgade 19
2200 København N
Tlf.: 31 35 55 07 - Fax: 31 35 65 45

Gå til indholdsfortegnelsen

Økologiske forbrugere forén jer !

Sådan mener en gruppe i LØJ, der nu går mere aktivt ind i et økologisk forbrugerarbejde.

Landsforeningen Økologisk Jordbrug har altid været en forening for både landmænd og forbrugere, men har hidtil lagt flest kræfter i det landbrugsfaglige. Men d. 23. sept. havde LØJ arrangeret et heldagsseminar for særligt udvalgte, for at samle inspiration og lægge op til debat om foreningens fremtidige forbrugerarbejde.

På seminaret lagde den indbudte oplægsholder, Folketingets eneste madpolitiske ordfører SF'eren Jørn Jespersen, ikke fingre imellem da han gav sine meninger tilkende:

"Slå jer sammen i lokale grupper og på landsplan. Lav fem boykot-aktioner om året, hvor I udser jer de mest underlødige, svinske og ulækre produkter I kan finde. Så skal I bare se løjer. Producenterne vil ryste i bukserne, og som en sidegevinst vil mindst 200 andre tvivlsomme produkter blive trukket frivilligt tilbage fra markedet af frygt for at blive ramt næste gang".

Han mente desuden, at de politiske økologiske forbrugere har større gennemslagskraft end nogensinde, og at de bør udnytte denne indflydelse ved at organisere sig i lokale grupper og på nationalt plan.

Jørn Jespersen synes ikke, at de eksisterende organisationer og institutioner har nok at byde på og opfordrede LØJ til at sætte gang i et folkeligt forbrugerarbejde.

"Forbrugerrådet gør et udmærket stykke arbejde, men er ikke særligt folkeligt forankret. Levnedsmiddelstyrelsen har ingen hørt noget til i lang tid, og herudover er der vel kun reminiscenserne fra enkelte lokale husmoderforeninger tilbage".

Sådan lød Jørn Jespersen"s beskrivelse af det forbrugerpolitiske landskab.

Nærmere kontakt og oplysninger fåes hos :

Landsforeningen Økologisk Jordbrug
Strandvejen 1
8000 Århus C.
Tlf.: 86 12 63 10 - Fax: 86 20 23 82

Eller til Anna Friis, Tlf. 86 36 55 36

Gratisavisen Økologisk Forbruger 1996
I forbindelse med de landsdækkende Høstmarkeder i september udgav Månedsmagasinet Økologisk Jordbrug en gratis forbruger avis, der stadig kan fåes.
Til skoleklasser sendes et klassesæt for 30,- kr.

Gå til indholdsfortegnelsen

Foreningen for Biodynamisk Jordbrug

- har markeret sit 60 års jubilæum og virke, med et jubilæumsnummer af Tidsskrift for Biodynamisk Jordbrug, der er en status over hvor det biodynamiske arbejde står idag.

Henvendelse kan ske på tlf. 65 97 30 50

Gå til indholdsfortegnelsen

Grøn hverdag i daginstitutionen - et idékatalog

Miljøbutikken "Den Grønne Tråd", Byøkologisk Center - Odense, har udarbejdet idekataloget, der er tænkt som inspirationskilde til forældre, personale og ledere, der ønsker at gøre hverdagen i daginstitutionen grønnere.

Fra indledningen i idékataloget hedder det :

"Det er ganske naturligt at sætte børnene i centrum for arbejdet henimod en grønnere hverdag. Det er netop vores børn, der skal overtage den verden, vi igennem mange år har udsat for rovdrift og forurening. Det handler derfor om både at sikre børnene en grønnere verden at vokse op i - men det handler også om, at børnene udvikler sig til aktive og bevidste borgere, der stiller krav til det miljø, de bor i".

Der er i idékataloget lagt vægt på tiltag, der har en pædagogisk værdi. På aktiviteter hvor børnene kan deltage aktivt og få lov til at opleve og sanse.
Idékataloget er delt op i emnegrupper, der gør det nemmere at vælge nogle start indsats områder ud. Områderne er energi, vand, mad, rengøring / hygiejne, andet forbrug, affald, grønne arealer og dyrehold.

Idékataloget kan rekvireres for 150, - kr. i :

Den Grønne Tråd,
Overgade 19
5000 Odense
Tlf. 66 14 33 48 eller Tlf. 66 14 33 49 - Fax 66 14 33 49

Gå til indholdsfortegnelsen

De små som økologer - et materiale fra FDB"s Skolekontakt

"De små Økologer", der er målrettet børn fra 5 - 9 år, tager udgangspunkt i den nære omverden.
Det er hensigten at lære børnene, at naturen ikke blot består af en række isolerede fænomener.

Der er sammenhæng i tingene, vi har alle en plads i naturen, og vi kan gøre noget for at handle og skabe forandringer hen mod en natur i balance. Idag kan familiens yngste medlemmer ofte både udtale ordet "økologi", og kender forskel på en karton med økologisk mælk og så den almindlige - på det røde "Ø".

Men det er vigtigt at holde fast i, at "økologi" også er noget, der skal opleves og erfares.
Materialet består af brætspillet "Arne Orm vender tilbage". Til spillet følger en video-tegnefilm, en børnebog, hæftet "De små som Økologer", samt plakaten "De små Økologer" og Magasinet "Økologi for fremtiden !"
Hæftet indeholder en række aktiviteter som alle knytter sig til emnet økologi.
Der er både aktiviteter, som foregår ude i naturen, og andre, som kan foregå indendørs.

Prisen for hele sættet er kr. 195,- ekskl. moms (der kun dækker produktionsomkostninger).

Materialet bestilles hos :

FDB"s Skolekontakt (ved Kim Gladstone Herlev)
Roskildevej 65
2620 Albertslund
Tlf. 43 86 45 24

Gå til indholdsfortegnelsen

Hvordan bliver en kommune grøn, institutionerne økologiske og borgerne ansvarlige ?

- Offentligt møde, d. 6. november kl. 19.30 i Bryggeriets Hus, Aksel Møllers Have, Frederiksberg, Kbh.

Alle indledere er fra Albertslund : Oplæg ved Borgmester Finn Aaberg - Albertslund Kommune, Sten Valling - leder af Agenda Centret og Laila Rasmussen - institutionsleder.

Arr.: Socialdemokratiet 1. kreds. Albertslund er netop blevet kåret som europæisk miljøby 1996, i konkurrence med 121 europæiske byer.
Den fornemme pris hedder "The European Sustainable City Award 1996" og gives for bedste lokale Agenda-indsats i Europa.

Gå til indholdsfortegnelsen

Byen som Organisme

Der er i oktober udkommet en konferencerapport fra den Øst / Vesteuropæiske NGO-konference om byøkologi, der blev afholdt i København d. 1. - 7. juli 1996, der blev arrangeret af OVE.
Konferencerapporten indeholder talereferater, papers og overheads af John Whitelegg, Ekhart Hahn, Jeppe Læssøe og mange andre, samt workshoprapporter, arrangementsreferater og meget andet. Ialt 100 s. rigt illustreret for 60,- kr.

Rapporten kan bestilles hos :

OVE - Organisationen for Vedvarende Energi
Blegdamsvej 4
2200 Kbh. N.
Tlf.: 35 37 35 65 - Fax: 35 37 36 76
E-post: ove@dk-online.dk

Gå til indholdsfortegnelsen

Green Magazine

- et magasin under etablering

Green Magazine bliver grundlæggende optimistisk og ønsker, at glæde og motivere den unge uddannelsesaktive målgruppe, til en bæredygtig livsform. Bladet skal være et gratis tidsskrift, primært distribueret i uddannelsessektoren. Indholdet bliver som et typisk ungdoms / livsstils blad med øko-vinkel.
Green Magazine ønsker at samarbejde med miljøbevægelserne og uddannelsessektoren.

Oplag: 100.000 ex. pr. kvartal. Første udgivelse forventes feb- ruar 1997.

Henvendelse rettes til Ole Kaimer: Green Magazine c/o Kulturmagasinet Ravnen, Møllergade 36, 5700 Svendborg, Tlf: 62 20 21 20.

Gå til indholdsfortegnelsen

Kort, præcist og nyt - Om diverse tidsskrifter og hæfter

 

Gå til indholdsfortegnelsen

Økologi og hverdagskunst - i "Skov- og Naturcentret"

Éndags seminar og åbenhus præsentation af projektet,
lør. d. 23. nov. '96 kl. 13 - 22 på Husflidshøjskolen i Kerteminde

Dagens program:

13.00:

Velkomst og orientering ved Skov- og Naturcentrets formand Ib Solvang.

13.30:

Økologi og hverdagskunst - på vej mod årtusindskiftet. Oplæg ved Frederik Christensen, forstander ved Den danske Husflidshøjskole

14.00:

Rigtigt håndværk er smukke ting - frem for mere af alt ! Oplæg ved Laue Traberg Smidt, formand for Danmarks Designskole.

14.30:

Pause - forfriskning.

15.00:

Officiel præsentation af "Skov- og Naturcentret" i Kerteminde. Oplæg ved bygmester Flemming Abrahamsson, arkitekt og permakultur designer Floyd Stein og projektleder Lars Myrthu-Nielsen m.fl..

17.00:

Debat om dagens emne - herunder gode idéer og samarbejds muligheder, samt etablering af praktisk støttegruppe.

18.00:

Økologisk buffet m. salg af drikke.

19.00:

Natur og menneske - lysbilleder ved fotograf Kirsten Klein & oplæg ved miljøjournalist Poul Henrik Harritz, præsident for Danmarks Naturfredningsforening.
(OBS: tidligere annonceret Ejvind Larsen, Information har måtte melde afbud og er blevet erstattet af P.H. Harritz).

21.00:

Der serveres kaffe, te mv. Det er gratis at deltage i dagen, men buffeten koster 40,- kr. og kræver tilmelding senest onsdag d. 15/11 af hensyn til køkkenet.

Tilmelding sker til Den danske Husflidshøjskole, på tlf. 65 32 11 95 eller fax 65 32 55 30

Gå til indholdsfortegnelsen

"Kritisk Masse" for sund bytrafik

Man mødes med sin cykel - når der er mange nok kører man ud i storbyen under sloganet :

"Mange cyklister på bytur giver ventende biler.
Ventende biler giver ventende bilister.
Ventende bilister ta'r cyklen".

Det begyndte for nogle år siden i San Francisco og sker nu i mere end 40 storbyer verden over. I København mødes man på Blågårdsplads, altid den sidste fredag i måneden, kl. 17.00.

Demonstrationen kræver ingen leder eller annoncering - første cyklist bestemmer vejen.

Læs mere på Sund Bytrafik's www: http://sunsite.auc.dk/sound_transport/

Gå til indholdsfortegnelsen

Landsforeningen Levende Hav

- vil i de kommende år, når havmiljøet er på dagsordenen, være med til at præge de danske indstillinger, stille de nødvendige krav og holde politikerne fast på de nydelige erklæringer.
Målet er : At bevare floraen og faunaen i havet, sikre artsmangfoldigheden og at skabe en ressourcebevarende fiskeripolitik.

Adresse :

Levende Hav
Rødspættevej 12
8585 Glesborg
Tlf. 86 38 63 55

Af relevans :
Teknologirådet afholder konsensuskonference d. 22. - 25. nov. '96 på Christiansborg om Fremtidens fiskeri. Pris 300,- kr.

Program fås på tlf. 33 32 05 03


Gå til indholdsfortegnelsen

Slut på Øko-net nr. 15