[Nyhedsbladet Øko-net - bladets hoved]

Årgang 3 - Juni - August 1996 - nr. 13


Indholdsfortegnelse :

Øko-net nr. 13 - Juni - August 1996

Velkomst

Leder :

Første Økologiske Verdensudstilling d. 10. -13. august:

IFOAM's 11. internationale konference

Med LØJ som vært og DK som økologisk foregangsland

Grønne regnskaber og grøn beregning
Af Jens Holmegård, Naturhøjskolen Rødkilde

August-seminar om Grønne Regnskaber m.m.

Økologi på skemaet

Kursus om Grøn Livsstil og computere i undervisningen

NOAH og det miljømæssige råderum

Mod et bæredygtigt Europa
Af Jesper Hostrup Hansen - aktiv i NOAH

Høstmarkeder 1996

Teknologi, demokrati og økologisk bæredygtighed
- konference på Borups Højskole i Kbh.

Byen som Organisme - Byøkologi nu og i fremtiden

Diverse grønne sommerkurser og seminarer

Globorama er et science center for energi og miljø

Sommerens kalender for grønne markeder mv.


Kære læsere.

Velkommen til et nyt nummer af Øko-net.

Dette nummer har sat tema på : Miljømæssigt råderum.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil se bladet på tryk.

Husk også: At støtte og blive medlem af Netværket - find giro-nr. og medlemspris i kolofonen.

Mvh redaktør, Lars Myrthu-Nielsen, juni 1996

Gå til indholdsfortegnelsen

Leder : Vi har brug for en folkelig modkultur

"'Folkeoplysning' er både luftigt som en sommerfugl og glat som en ål. Det kræver store og smukke ord at beskrive det, men det smutter væk, når man forsøger at gribe fastere omkring det. Samtidig er det et ord med brod i. Udfordrende og modsætningsfuldt, virkelighedsnært og visionært på en gang. En modkultur som får sin styrke fra det svage. Det rummer håb og tro, selvværd, tillid, gensidighed, ligeværdighed, engagement og ansvar. Et politisk ord. Et poetisk ord".

Citat, Margaretha Balle-Petersen, 1988.

Vi er endnu engang vidne til en gift-sprøjte sæson i Danmark, og generelt / overordnet ser det ud til at vores vestlige livsstil fortsætter uændret eller højst med et par små justeringer. Derfor har vi stadig voldsomt brug for en 'folkelig modkultur' og den kan kraftfuldt tage sit afsæt i den danske folkeoplysnings tradition - som smukt og poetisk er beskrevet i citatet.
Og i dag er vi faktisk godt stillet for sådan et projekt - der er nemlig mange pilot- og demonstrations-projekter der viser økologisk dyrkning og levevis - og til august er Danmark vært for den Første Økologiske Verdensudstilling mv.
Nu mangler vi blot at få folkeliggjort den 'modkultur', der allerede er fuldt vital og global, og som er den bedste næring for en grøn folkeoplysning.
For hvor starter dette projekt mere logisk end i undervisningen og i folkeoplysningen, hvor det vil kunne bæres frem som et led i den almene dannelse.

I dette nummer af Øko-net har vi sat tema på begrebet og værktøjet 'det miljømæssige råderum'.
På Naturhøjskolen Rødkilde går de nu systematisk igang med at forstå hvilket miljømæssigt råderum deres højskole optager, for at kunne handle efter den viden der opnåes. Og viden skal der til - en viden der opnåes fra praksis og handling.
Kompleksiteten bliver ikke mindre af den 'informations-overload-kultur' vi befinder os i. Vi skal lære at sortere i vores information, gøre den til viden og til næring for en folkelig sund modkultur - til den kortsigtede livsstil og den for store levefod (i råderummet).

LM-N

Gå til indholdsfortegnelsen

[løbende mand]

Første Økologiske Verdensudstilling d. 10. -13. august

Den første Økologiske Verdensudstilling nogensinde vil finde sted i Danmark på 5 tønder land på Arsenaløen ved Holmen i København, med ca. 300 udstillere fra alle fem kontinenter.
Der vil blive udstillet et bredt spekter af de bedste økologiske produkter, som vil illustrere, hvor langt økologisk landbrug i praksis er nået. Der vil blive udstillet økologiske fødevarer fra alle fem verdensdele og andre økologiske produkter fra en række lande, som bomuld, hør, medicin, kosmetik, udsæd, gødningsstoffer mv.

Verdensudstillingen bliver bygget op på Arsenaløen af 30 pavillioner, udviklet til udendørs svinehold og bygget specielt til lejligheden.
Pavillionerne giver plads til 300 stande fra hele verden. Der vil sammen med IRMA blive indrettet et økologisk supermarked, så de besøgende kan købe de økologiske produkter, og på restauranter og cafeer serveres økologisk.
En Fair Trade Café forbinder økologisk landbrug med retfærdig handel i samarbejde med Max Havelaar Fonden.

Udstillingen er åben hver dag fra kl. 10 - 18 (lørdag dog kl. 14 - 18).

Entré: Voksne kr. 40,- / børn kr. 10,-

Gå til indholdsfortegnelsen

IFOAM's 11. internationale konference

Den Første Økologiske Verdensudstilling afvikles i forbindelse med den 11. Internationale Konference om Økologisk Landbrug, som afholdes af International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM).

[IFOAM]Verdenskonferencen d. 11.-15. august bliver mødested for mere end 1.000 forskere, strateger og praktikere fra hele verden.
Det er den 11. konference, som siden 1977 er holdt i regi af IFOAM. København's-konferencen vil i forhold til sine forgængere rumme en række nye hovedtemaer, som har at gøre med overordnede samfundsmæssige, miljømæssige og økonomiske konsekvenser og erfaringer ud fra den grundlæggende økologisk vision om 'mad nok til alle, uden risiko, fordi metoderne er gennemprøvede, og uden forurening'.

Deltagergebyret er kr. 2420,-

Gå til indholdsfortegnelsen

[Økologisk Jordbrug]Med LØJ som vært og Danmark som økologisk foregangsland

Det er Landsforeningen Økologisk Jordbrug (LØJ), som der er den danske vært for konferencen og verdensudstillingen. Danmark betragtes internationalt som et økologisk foregangsland. Fremme af økologisk landbrug er blevet et led i officiel politik, og Danmark var i 1987 det første land i verden, som fik en egentlig lov om økologisk landbrug.
Danmark er også et af de få lande, hvor økologiske produkter ikke er forbeholdt særlige helsekostforretninger, men sælges gennem almindlige dagligvareforretninger.

Det første og klare resultat af denne officielle anerkendelse er, at det økologisk dyrkede landbrugsareal på et enkelt år er fordoblet (omend det kun er 1,7 % af det samlede landbrugsareal i Danmark).
Samtidig er den økologiske dyrkningsform for nylig blevet officielt blåstemplet som et anerkendt middel i forsøget på reducere dansk landbrugs giftbrug.

Program for konferencen og verdenudstillingen kan rekvireres hos ifoam 96 på sekretariatet eller kan findes på ifoam 96's homepage på internettet.

Sekretariat :

ifoam 96
Blegdamsvej 4
2200 København N
Tlf. 35 37 20 96 - Fax. 35 37 40 96
e-mail: ifoam96@login.dknet.dk
Homepage: http://login.dknet.dk/~ifoam96/

Gå til indholdsfortegnelsen

[Rødklide logo]Grønne regnskaber og grøn beregning

Af Jens Holmegård, Naturhøjskolen Rødkilde, 4780 Stege - Møn

 

Det bliver mere og mere spændende. Øget konkurrence om energi og materialer skærper diskussionen om frihed, lighed og fællesskab. Overensstemmelse mellem ord og handling bliver vigtigere og vigtigere - både for at forstå udfordringerne og for at handle. Der er et voksende krav om lige ret til verdens goder. Hvor langt kan vi acceptere den individuelle frihed til at misbruge fælles livsgrundlag ? Hvordan kan dette diffuse ëvi' organisere sig og formulere en handledygtig identitet, som respekteres ?
Vurderingen af miljøets tilstand bliver en stadig vigtigere faktor i debatten om sikkerhed, demokrati og sociale forhold. Begreber som Grønne Regnskaber og Økologisk Råderum bliver derfor mere aktuelle. Men få har konkret viden og praktiske erfaringer indenfor disse områder. Vi vil nu forsøge at yde et bidrag fra Naturhøjskolen Rødkilde.

I løbet af det næste år er det målet at udvikle en praktisk anvendelig model for et 'grønt regnskab'. Det er et pilotprojekt, som dels skal belyse vores udnyttelse af det økologiske råderum og dels inspirere andre til at se på deres egne aktiviteter ud fra en økologisk synsvinkel. Vi vil synliggøre 'højskolens' bidrag til vores fælles levevilkår, så vi får indsigt og lyst til at ændre vores dagligdag i mere økologisk bæredygtig retning.

I projektet indgår:
- beskrivelse af den konkrete praksis .
I projektet vil vi forsøge at sætte tal på omsætningen af energi (el, olie, benzin, solvarme, biobrændsel og arbejdskraft), vigtige ressourcer ( som vand, fødevarer, papir, kemikalier, kompost) og vores produktion af spild, affald og forurenede stoffer.
Da en højskole er et helt lille samfund (vi har ca. 50 elever), hvor mennesker lever og virker alle døgnets 24 timer, kommer vores regnskab til at adskille sig en del fra de grønne regnskaber, som man i øjeblikket er ved at udvikle for industrivirksomheder.

- udvikling af en generel model for et grønt regnskab, som kan anvendes i andre skoleformer, institutioner, husholdninger og boligkomplekser. Modellen skal gøre det lettere at få overblik over omsætningen af energi, materialer og miljøpåvirkning. For ikke helt at drukne i detaljer er det nødvendigt at udvælge et begrænset antal indikatorer, som viser ændringer i miljøet. Samtidig forsøger vi at skaffe overblik ved at anskueliggøre kredsløbene i diagrammer, som viser materialestrømme. Begge øvelser viser modellens muligheder - og begrænsninger.

- afprøvning af modellen. Hele arbejdet med det grønne regnskab har nogle formål, der rækker ud over selve opstillingen af regnskabet: - højnelse af vores bevidsthed om vor rolle i de økologiske systemer, - ændringer i vaner og adfærd, som faktisk fører til forbedringer i miljøtilstanden. Om arbejdet har været tiden og ulejligheden værd skal vise sig i de ændringer, der sker i hverdagen som følge af arbejdet med det grønne regnskab. Det skal gerne blive begyndelsen til en fortsat kæde af nysgerrige spørgsmål og selvvalgte ændringer.

- belysning af de pædagogiske muligheder i arbejdet med grønne regnskaber. Ved at inddrage højskolens kursister i indsamling af data og diskussion af modellens betydning, håber vi at gøre erfaringer med hensyn til: - modellens forståelighed,
- dens pædagogiske anvendelsesmuligheder, - hvilke nye diskussioner, det konkrete arbejde inspirerer til.
I forbindelse med udarbejdelsen af grønne regnskaber løber man ind i en række vigtige spørgsmål: Hvad er formålet med et regnskab ? Hvilke værdinormer og prioriteringer ligger der bag udvælgelsen af indikatorer og parametre ? Ønsker vi egentlig at ændre noget ? Hvilke muligheder og barrierer støder vi ind i, hvis vi forsøger at gå mod den fremherskende samfundsudvikling ? Disse spørgsmål er centrale i både miljøundervisning og i den almene samtale om individ, samfund og værdier.

- formidling af vores erfaringer. De nævnte spørgsmål optræder også stadig mere hyppigt i den offentlige debat. Som en del af projektet vil vi offentliggøre og videreformidle de vigtigste af vores resultater, både omkring udvikling af modellen, dens effekt og vores pædagogiske erfaringer.

Projekt "Grønt regnskab m.m." involverer alle på højskolen, - personale og kursister. Jens Holmegård og Troels Holm er ansvarlige for ide og pædagogisk forløb, mens Lone Rask er koordinerende sekretær.
Arbejdet støttes økonomisk med ca. 1/2 mill. kr. fra Folkehøjskolernes forsøgs- og udviklingsmidler og Den Grønne Fond.

"Grønt regnskab, m.m."
Rødkildevej 42C, 4780 Stege, Tlf. & Fax: 55 81 01 60

Gå til indholdsfortegnelsen

August-seminar om Grønne Regnskaber m.m.

Torsdag, den 29. august, kl. 10 - 16

På Naturhøjskolen Rødkilde, afholdes et seminar om grønne regnskaber, etiske regnskaber, økologisk og miljømæssige råderum, økologisk fodaftryk, etc.
Vi vil få vidende mennesker til at sætte de forskellige metoder til debat, vise mulighederne og begrænsningerne.
Vi vil også invitere personer, som anviser andre veje til et økologisk bæredygtigt samfund.

Gå til indholdsfortegnelsen

Økologi på skemaet

For første gang bliver der nu reel mulighed for at sætte økologi på skemaet i det danske skolesystem. Selv om interessen for økologiske emner er vokset markant i de senere år, har der ikke eksisteret et sammenhængende sæt af undervisningsmaterialer.

Men nu er det på vej.
Skolen for Økologisk Afsætning har i samarbejde med Erhversskolernes Forlag udviklet syv serier af emnehæfter til brug i folkeskoler, gymnasier, handelsuddannelser, levnedsmiddeluddannelser, jord- og landbrugsuddannelser og inden for almen voksenundervisning.

Den første serie, Økologi og forbrug, er netop udkommet med fem temahæfter.
Senere følger serier om økologi og miljø, økologi og sundhed, økologi og produktion, økologi og forarbejdning, økologi og afsætning, samt økologi for folkeskolen.

Der vil ialt udkomme ca. 30 temahæfter.
Desuden vil der blive oprettet en database på Internettet med lærervejledninger, supplerende litteratur, adresser mv.

Hæfterne købes hos :

Erhvervsskolernes Forlag
Munkehatten 28
5220 Odense SØ,
Tlf. 66 15 85 42 - Fax: 66 15 83 69

[Æble-logo]

Gå til indholdsfortegnelsen


Kursus om Grøn Livsstil og brug af computere i undervisningen

- et efteruddannelseskursus for højskolelærere og andre undervisere indenfor folkeoplysningen.

De to store udviklingsretninger i samfundet, brugen af informationsteknologi (IT) og en miljøbevidst adfærd, påvirker i stigende grad højskolens hverdag.
Der forventes, at højskolen både har grønt islæt i undervisningen, moderne computerudstyr til administration og undervisning, og at der arbejdes på at gøre skolens indkøb, mad og hele hverdag mere miljøvenlig.
Det er store emner at sætte sig ind i rent fagligt samt at formidle, og det stiller nye krav til lærernes efteruddannelse.

Skolen for Økologisk Afsætning, kan i samarbejde med Foreningen for folkehøjskoler, tilbyde et 13 ugers gratis efteruddannelses-kursus med udgangspunkt i de tre fagområder : Grøn livsstil, IT og pædagogik / kommunikation.

Nærmere oplysninger :

Klaus Loehr-Petersen
Skolen for Økologisk Afsætning
Voldbjergvej 16, 8240 Risskov
Tlf. 86 17 24 44 - Fax 86 17 24 22
e-mail: ecoschol@inet.uni-c.dk

Gå til indholdsfortegnelsen

[Noah logo]NOAH og det miljømæssige råderum

NOAH startede som Danmarks første miljøbe-vægelse i 1969, og er altså i dag en organisation der har holdt 25 års jubilæum. NOAH,s formål er at arbejde for at forbedre det levende miljø ved aktivt at bekæmpe miljøødelæggelse og dens årsager og anvise alternativer.
NOAH er landsdækkende og består af selvstyrende grupper, der arbejder for at fremme NOAH's formål. Organisationsstrukturen er flad. Der er ingen formand og intet medlemsskab.
Man kan kun deltage i NOAH ved at deltage aktivt i en gruppes arbejde, eller ved at støtte økonomisk via NOAH's støttekreds.

Miljøsk - tidsskrift om miljø og samfund
I NOAH's nye tidsskrift om miljø og samfund, Miljøsk, nr. 4, marts 1996 er temaet 'Miljømæssigt råderum'. Dette er blevet lanceret i Danmark af NOAH, der er med i et fælles europæisk projekt der kortlægger det økologiske råderum i hvert enkelt land, som et led den Europæiske kampagne 'Sustainable Europe' (Det bæredygtige Europa), der er startet af Friends of the Earth.

[FoE logo]

(FoE International er en sammenslutning af autonome miljø-organisationer fra hele verden).

NOAH er dansk medlem af FoE. Idag indgår begrebet i den daglige miljødebat, og i 'Miljø- og Energiministeriets Natur- og miljøpolitiske redegørelse 1995' optræder begrebet det økologiske råderum officielt første gang.
I maj 1995 udgav NOAH rapporten 'Mod et bæredygtigt Europa', med et tilhørende resumé. Rapporten beskriver det miljømæssige råderum globalt og for Europa.

Det danske miljømæssige råderum
En ny rapport er netop udkommet på dansk og engelsk om det nuværende danske forbrug og det danske miljømæssige råderum.
Rapporten kommer tillige med forslag til, hvorledes det danske samfund kan nå det miljømæssige råderum på miljømæssig, social og økonomisk forsvarlig vis. Et bæredygtigt Danmark og Europa er en forudsætning for, at der samtidig kan skabes en miljømæssig, social og økonomisk balanceret udvikling i Syd.
Et nyt nummer af Miljøsk udkommer midt i juni og har som tema 'Produktorienteret miljøpolitik', som er Miljøministeriets nye koncept, der tager udgangspunkt i hele produktionskæden, fremfor, som før, kun virksomhederne, når det gælder at løse miljøproblemerne.

Miljøsk udkommer 4 gange om året og koster 125,- i årsabonnement. Gratis prøvenummer kan rekvireres hos :

Miljøbevægelsen NOAH / FoE Denmark
Nørrebrogade 39 1. tv.
2200 København N.
Tlf. 35 36 12 12 - Fax. 35 36 12 17

Friends of the Earth International Secretariat :
P.O. Box 19199
1000 GD Amsterdam
Holland (The Netherlands)
Tel.: + 31-20-6221369 - Fax: -6392181

E-mail: foeint@xs4all.nl
Homepage: http://www.xs4all.nl/~foeint/

Gå til indholdsfortegnelsen

Mod et bæredygtigt Europa

Af Jesper Hostrup Hansen - aktiv i NOAH

De fleste af os gør os nok nogle forestillinger om, hvordan verden ser ud om 50 år. Nogle ser lyst på fremtiden, andre forestiller sig Jorden som en afsvedet skal efter atomkrigen. De fleste af os har både positive og negative forestillinger om den verden, der venter os.
Min positive fremtidsvision handler om en verden, hvor vi har genfundet en pagt med naturen, hvor vi opfatter os selv som en del af et sårbart økosystem, og hvor vi handler med klogskab og forsigtighed. Jorden er et rumskib, der skal rejse meget langt, og der skulle gerne være både ilt, vand og føde nok til hele turen. Denne rejse forudsætter et indviklet kredsløb, der aldrig går i stå.
Diskussionen om bæredygtighed handler i princippet om at (gen-) etablere dette kredsløb.
Men bæredygtighed er blevet et modeord, omklamret af kortsynede politikere og smarte reklamefolk, der på få år har brugt begrebet i så vidt forskellige sammenhænge, at det nu synes tømt for indhold.
Der er altså behov for at præcisere, hvad bæredygtighed er.

Det miljømæssige råderum
NOAH's og Friends of the Earth's bud på bæredygtighed er, at verdens indbyggere på ethvert tidspunkt aldrig bruger flere af Jordens ressourcer, end at kommende generationer har mulighed for samme ressourceforbrug. Denne mængde af ressourcer kaldervi for det miljømæssige råderum.
Og her kan der sættes tal på - hvilket ofte er vigtigt for at formulere håndfaste politiske målsætninger og følge op på dem.
En vigtig tilføjelse til begrebet 'det miljømæssige råderum' er princippet om, at alle verdens indbyggere har lige ret til en lige stor del af det miljømæssige råderum. Hvorfor skulle kineserne have mindre ret til køleskabe end os ? De fleste vil intuitivt indse, at lighedsprincippet må være retfærdigt.
Men det betyder også, at det er os i den vestlige verden (som bruger hovedparten af Jordens ressourcer), der har et særligt ansvar for at tilpasse os det økologiske råderum.
Vi har ikke alle svarene på, hvordan vores ressourceforbrug kan nedsættes. En del af løsningen kan være at bruge ressourcerne bedre, lave mere holdbare produkter, genbruge flere ting.
Men vi må også se på, hvordan vores livsstil i dag betinger et stort ressourceforbrug.
Hvorfor skal vi alle sammen eje en vaskemaskine, en græsslåmaskine, ...
Der er mange ting at tage fat på, og alle kan gøre noget.

Værktøj til at fastholde politikerne
Der er grøde på miljøområdet for tiden. Økologisk landbrug slår igennem, græsrødder over hele landet laver byøkologiske projekter og Agenda 21 aktiviteter.
Men midt i den megen fokus på det nære og overskuelige må vi ikke glemme, at der ofte er en statslig eller europæisk lovgivning, som afstikker rammerne for, hvad vi selv kan gøre for miljøet. Det er ikke fru Jensen, der bestemmer, hvor den næste bro skal bygges.
Derfor skal der også fremover lægges stor vægt på at fastholde politikere og andre beslutningstagere på, at bæredygtighed ikke bare er et pænt ord til festlige lejligheder.
Her er begrebet det 'miljømæssige råderum' det værktøj, der kan være med til at sikre en udvikling mod en mere positiv fremtidsvision.

Gå til indholdsfortegnelsen

Høstmarkeder 1996

- d. 7. - 8. september i hele landet.

En af grundtankerne i økologisk landbrug er, at landmanden skal være med til at skabe en dialog mellem land og by. Netop derfor er høstmarkederne en af årets store økologiske begivenheder.
Høstemarkederne er efterhånden blevet holdt i en årrække, og i år vil mange gårde igen holde åbent for forbrugere, som kan benytte sig af lejligheden til at komme en tur på landet for at se, høre og lugte et rigtigt økologisk landbrug.

Det er LØJ - Landforeningen Økologisk Jordbrug (tlf. 86 12 63 10) og Økologisk Landscenter der står for koordinationen.
Der bliver lavet en folder over hvor der er høstmarkeder - den kan bl.a. fåes i alle FDB's butikker i ugerne op til høstmarkedet.

Nærmere oplysninger hos :

Økologisk Landscenter
Strandvejen 1
8000 Århus C
Tlf. 86 19 27 55 - Fax 86 19 27 90

Gå til indholdsfortegnelsen

Teknologi, demokrati og økologisk bæredygtighed

- konference på Borups Højskole i Kbh., d. 14. sept. og d. 21. sept.

De økonomiske kræfter trækker den ene vej, mod stadig større enheder, større og større teknologier. Det har mange konsekvenser - deriblandt demokratiske. Men samtidig skyder en underskov af nye 'små' teknologier op, som er 'konkurrencedygtige', hvad angår demokratisk potentiale og teknisk formåen, og som efterhånden også er det økonomisk.
Gode mejerier behøver ikke at være store, heller ikke slagterierne, kraftvarmeværkerne, dagligvare butikkerne osv. Nærmest tværtimod.
For slet ikke at tale om skoler. Økologisk byggeri fordrer små overskuelige enheder. Alt sammen ting som fremmer indsigt, medansvar og lokal styring. Det er disse teknologiers muligheder, der ønskes belyst og diskuteret på konferencen.

Blandt paneldeltagerne er :

Tilmelding forgår ved indbetaling af konferencegebyr på kr. 50,- pr. konferencedag på giro 897-5051 (husk navn og adresse).
Dækker materialer, kaffe og te. Frokost kan købes for ca. kr. 50,-

Nærmere oplysninger om program hos :

Det Økologiske Råd
Borgergade 14, 5. sal
1300 København K
Tlf. 33 15 09 77 - Fax 33 15 09 71

Gå til indholdsfortegnelsen

Byen som Organisme - Byøkologi nu og i fremtiden

Græsrodskonference i København d. 1. - 7. juli 1996

Debatoplæg om byøkologi, workshops om energi, miljø, trafik mv.
Lokale byøkologiske projekter fra Øst og Vest. Udstilling af visioner for Fremtidens By

Sted: Rysensteens Gymnasium, Tietgensgade 74, 1704 København V.
Konferencesproget er engelsk.

Deltager pris i hele ugen er 1000,- incl. mad og evt. overnatning.
Der er desuden offentlig adgang til de forskellige foredrag.

Kontakt OVE for nærmere information om programmet mv.

Organisationen for Vedvarende Energi
Blegdamsvej 4
2200 København N
Tlf. 35 37 35 65 - Fax : 35 37 36 76

Gå til indholdsfortegnelsen

[Globorama logo]Globorama

Herning Kongrescenter - fra 1. juni - 25 august 1996

Globorama er et science center for energi og miljø - verdens første oplevelsescenter inden for energi og miljø.
Her er det muligt med sine egne sanser at udforske hvordan natur og teknologi, energi og miljø hænger sammen.

Daglige åbningstider : 10.00 - 17.00 / entré 35,- (børn 15,-).

Rundvisninger og særlige arrangementer forudbestilles hos :

Globorama's sekretariat : Tlf. 97 22 49 22

eller

Herning Kongrescenter
Østergade 37
7400 Herning
Tlf. 97 12 11 53.

Gå til indholdsfortegnelsen

Diverse grønne sommerkurser og seminarer

Økologisk Sommerhøjskole , på Andebølle Ungdomshøjskole, d. 7.- 20. juli, tlf. 64 47 37 60

Sommerhøjskole i Polen, Det Grønne Mødested, Gdansk d. 7.-14. juli. SFOF's økologiske klub, tlf. 86 20 28 22

Verden i 90'erne, Sommerkursus d.14.-20. juli, Brenderup Folkehøjskole, tlf. 64 44 24 14

Grønt familiekursus - bæredygtig levevis og økologi, Nordsøhøjskolen, Hirtshals, d. 28. juli - 3. aug, tlf. 98 94 44 77

Nordisk - Baltisk Naturskoleseminar, 21.-23. aug.Vestamager naturcenter, Arr.: Skov- og Naturstyrelsen, tlf 39 47 20 00

Global Gardener, Kolding Højskole, 2-årig international udd. fra 25. aug. Tlf.75 53 06 00

Gå til indholdsfortegnelsen

Sommerens Kalender for grønne markeder mv.

Grønne Markedsdage i Stenløse, Sankt Hans weekenden d. 22. - 23. juni. Arr. Økologiprojektet, tlf. 47 10 70 22

Grøn Konference, Kbh. d. 29. juni - 7. juli, et internationalt træf for børn og unge, Det er NU eller aldrig !
Arr.:Natur og Ungdom, tlf. 35 36 20 17 eller 75 78 25 66

Agenda 21-dage, d. 7. juli kl. 10 - 16. Åbent hus 6 steder i Kbh's området vedr. lokale erfaringer med Agenda 21.
Nærmere oplysninger og folder hos : Høje Taastrup Miljø- og Energicenter, tlf. 43 99 51 01

Havekultur '96, 1. juni - 31. august - Haveudstilling i Valbyparken, Kbh. 17 temahaver.
Arr: Have- og Landskabsrådet, tlf. 31 74 94 00

Ånd i hånd - "Land & By" - Riddersalens augustdage d. 14. - 18. aug. - Markeds- og mødeplads (bl.a. teater og foredrag - få folder) v. Riddersalen , Frederiksberg.
Arr. Riddersalen, Jytte Abildstrøms Teater, tlf.31 87 18 19

Høstmarkeder 1996, d. 7. - 8. sept. Åbne økologiske landbrug over hele landet (se omtalen).


Gå til indholdsfortegnelsen

Slut på Øko-net nr. 13