[Nyhedsbladet Øko-net - bladets hoved]

Årgang 3 - April 1996 - nr. 12


Indholdsfortegnelse :

Øko-net nr. 12 - April 1996

Velkomst

Leder : IT & Kompost

Indbydelse til Andelsselskabet EVA's sommerseminar:

Det grønne samarbejde fortsætter

Humanøkologi 1996 - uddannelse med fjernstudium

Nordisk idé-entreprenør konkurrence 96

Den Grønne Fond opfordrer til at søge om løntilskud til grønne guider - lokale miljøvejledere

Kompost i skolen og hverdagen

Minikronik
Af Jens-Otto Andersen og Ane Bodil Søgaard, Den Kgl. Vetrinær- og Landbohøjskole - Agroøkologi

Andre interessante forbindelser vedr. kompost

Indbydelse til konference om Informationsteknologi og økolog

Sommerens kalender for grønne markeder & festivaler


Kære læsere.

Endnu et nummer af Øko-net er på nettet og gaden. I dette nummer er indbydes bla. til konference om Folkeoplysning, IT & Økologi.

Husk også: At støtte og blive medlem af Netværket - find giro-nr. og medlemspris i kolofonen.

Mvh redaktør, Lars Myrthu-Nielsen, April 1996.

Gå til indholdsfortegnelsen

Leder : IT & kompost

Det er svært at finde noget der er mere modsætningsfyldt end ovennævnte to forhold. Og alligevel skal vi leve med dem hver dag, side om side.
Informations teknologien (IT) holder sit indtog over alt og samtidig skal vi til at kompostere og kildesortere meget mere end vi gør.
For begge forhold forholder det sig sådan, at de allerede er her, men også at de vil komme til at fylde meget mere i vores liv end vi forestiller os lige nu.

Er vi alle på C-holdet ?
Udviklingen har bragt os fra landbrugssamfundet, over industrisamfundet og nu befinder vi os (på vej ind) i informations-samfundet. Nye udtryk er kommet til og talen er idag bla. om informations teknologi, informations-overload og demokrati i informations-samfundet.

Der tales om risikoen for en kommende opdeling af samfundet i et A, B og C hold i forhold til vores kunnen indenfor informations-teknologien. A-holdet er dem der er med på et højtuddannet niveau. B-holdet udgør en mellemgruppe som forsøger at hænge på, og som aktivt gør en indsats for videreuddannelse og efteruddannelse. C-holdet har givet op, og udgør de lavtuddannede, arbejdsløse og ældre mv.

Men er vi idag i virkeligheden alle på C-holdet i forhold til de stigende globale miljø-problemer, og er den teknologi fascinerede udviklingen af info-samfundet derfor ude af tridt med virkeligheden ?

Dette og flere spørgsmål vil blive belyst og sat til debat på mødet om ìFolkeoplysning, IT og Økologiî, som præsenteres her i Øko-net. Det er vores håb, at vi ved at sætte de informations-tekniske og økologiske problemstillinger stævne, ad den vej kan være med til at dreje vores og samfundets bevidsthed hen imod en mere fornuftig og konstruktiv kobling af de to forhold.

Dette Øko-net handler derfor en del om IT og kompost. Vi ses til mødet, eller til et af de grønne markeder. Godt forår og gang i komposten - pulsen i økologien.

LM-N

Gå til indholdsfortegnelsen

[EVA logo]Indbydelse til Andelsselskabet EVA's sommerseminar:
Danmark som eksperimentarium ?

- d. 14. - 16. juni 1996 på Den Danske Husflidshøjskole i Kerteminde

I forordet til den Natur- og Miljøpolitiske Redegørelse fra 1995 skriver Miljø- og Energiminister Svend Auken følgende :

" ...hvorfor ikke møde den økologiske krise offensivt og med bevidstheden om, at det er muligt for Danmark at yde et bidrag til løsningen. Ikke isoleret, men som et eksempel for andre... Danmark kan gøres til eksperimentarium for en ny livsstil, der forener moderne industriel produktion og velfærd med økologisk ansvarlighed."

Dette års EVA-seminar vil gå tættere på Svend Auken's idé om at danskerne skal eksperimentere sig ud af miljøkrisen : Kan vi det, og hvad har politikerne tænkt at foretage sig mens vi andre prøver os frem ?

Mød Ane Bodil Søgaard og andre debattører.
Det endelige program offentliggøres snarest - henvendelse herom til EVA.

Priser : Incl. kost og logi fra 525,- / 625,- / til 875,- (hhv. eget telt, sovesal og enkeltværelse).

Tilmelding sker ved henvendelse til Den Danske Husflidshøjskole - tlf. 65 32 11 95.

Tilmeldingsfrist : d. 29. maj.

Andelsselskabet EVA (et økologisk andelsselskab med rødder i højskolen / stiftet på Vestjyllands Højskole i 1989) har som formål :

"At drive folkeoplysende virksomhed. Det centrale emne er økonomi, forstået som god husholdning, såvel den globale, den nationale, den lokale, som den personlige, en husholdning der tilgodeser den økologiske udfordring".

EVA har til dato udgivet fire "økologiske vismandsrapporter" og senest i 1995 rapporten : "Hvor går grænsen ?
- om miljø, økonomi, etik og ret".

Nærmere oplysninger hos Andelsselskabet EVA på tlf. 47 92 45 40

Gå til indholdsfortegnelsen

Det grønne samarbejde fortsætter

Næste møde lørdag d. 11. maj 96 kl. 9 - 16 på Egå Ungdomshøjskole, Århus.
Temaet er en landsdækkende kampagne med titlen :

Grønt hverdagsliv - Agenda 21 forneden.

I det forløbne år har et nyt samarbejde på tværs af grønne organisationer og folkelige bevægelser taget form. Første møde ud af en række fandt sted for et år siden ved OVE's landsmøde-træf.
Ved et weekend-seminar i Odense d. 29.-30. marts blev det besluttet at afholde næste møde d. 11. maj, og at weekenden d. 7.-8. september skal være fælles kampagne weekend over hele landet.

Der er åbent for interesserede organisationer, folkelige initiativer m.v. i samarbejdet.
Målet er bl.a. at skabe tættere bånd og kendskab til hinanden indenfor miljø-arbejdet.

Deltagelse i arrangementet er gratis.

Tilmelding til mødet senest d. 3. maj til :

Det Grønne Samarbejde
c/o OVE
Skovvangsvej 191
8200 Århus N
Tlf. 86 10 61 87

Gå til indholdsfortegnelsen

[Aalborg Uni logo]Humanøkologi 1996 - uddannelse med fjernstudium

Uddannelsen i Humanøkologi tager et år, og er tilrettelagt som fjernundervisning med weekend-seminarer. Seminarerne afholdes i Århus, og uddannelsen har hvert år deltagere fra hele landet.

Formålet er at give deltagerne et nuanceret billede af det moderne samfunds miljøproblemer.
Der sættes focus på miljøproblemernes historiske og kulturelle baggrund samt peges på aktuelle løsningsmuligheder. Uddannelsen tager udgangspunkt i specifikke miljøproblemer - primært indenfor områderne energi, landbrug, affald /genbrug og renere teknologi.
Der behandles aspekter som etik, natursyn, grøn økonomi og politik.

Uddannelsen afvikles i tværfagligt samarbejde mellem Center for Miljø og Udvikling, Aalborg Universitet og Institut for Filosofi, Aarhus Universitet.

Prisen er 1200,- kr. pr. semester.

Humanøkologi starter til september, og fagbeskrivelse samt ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til :

Åben Uddannelse kontoret på Aalborg Universitet, tlf. 98 15 85 22 lokal 7511 eller direkte 98 15 42 11 # 7511

Gå til indholdsfortegnelsen

[Generator logo]Nordisk idé-entreprenør konkurrence 96

Generator arrangerer og gennemfører en konkurrence i de nordiske lande for at finde og udvikle nye og utraditionelle ideer til iværksættelse af konkrete projekter indenfor sociale, kulturelle, økologiske og erhvervsmæssige områder.
Der søges den nye generation af iværksættere, idémagere og entreprenører.

Konkurrencen løber fra 17. april til 14. juni 96 hvor projekterne skal være sendt ind.

For nærmere oplysninger - kontakt :

Generator
Nyvej 16 C
1851 Frederiksberg
tlf. 31 22 22 92 - Fax 31 22 20 18

Gå til indholdsfortegnelsen

Den Grønne Fond opfordrer til at søge om løntilskud til grønne guider - lokale miljøvejledere

Over halvdelen af befolkningen angiver, at de gerne vil leve mere miljørigtigt, men mangler viden om, hvad de konkret kan gøre. Det vil Den Grønne Fond gøre noget ved. Fonden vil bruge 25 mio. kr. årligt i de næste 3 år til at medfinansiere et netværk af lokale miljørådgivere - grønne guider.
En grøn guide er en person, der lokalt kan give helhedsorienteret og tværgående vejledning til et lokalområdes beboere eller brugere om de miljømæssige konsekvenser af vores levevis og forbrug, miljøvenlige alternativer i hverdagslivet og give os ny viden på miljøområdet, som har betydning for vores måde at leve og bo på.
Miljøproblemerne løses nemlig ikke alene ved tekniske fix eller politiske beslutninger.
De løses først og fremmest ved, at vi hver især i vor egen hverdag søger nye måder at leve på. Derfor skal miljørådgivningen ud i lokalområderne.

Guiderne kan f.eks. være ansat i lokale grønne centre, handelsstandsforeninger eller større boligafdelinger. I den ene ende har vi forbrugervejlederen, der kan fortælle de handlende, hvilke varer, der er de mest miljøvenlige eller håndværkerrådgiveren, der samarbejder med de lokale servicevirksomheder og kan hjælpe folk, der vil lave ombygninger i hjemmet. I den anden ende har vi Agenda 21 koordinatoren, der skaber sammenhæng i de lokale miljøaktiviteter og sikrer, at de får et helhedorienteret perspektiv.

Over 3 år vil fonden give løntilskud til 100 grønne guider. Til august vil de første 35 grønne guider, der skal have tilskud, blive udvalgt. Der gives som hovedregel 3-årige bevillinger. Tilskuddet vil normalt være på 70 procent af lønudgiften, dog højst kr. 200.000 årligt til en fuldtidsstilling. Til offentlige institutioner ydes op til 35 procent af lønudgiften dog højst kr. 100.000 årligt til en fuldtidsstilling.

Ansøgningsfristen er 1. august 1996.

Nærmere oplysninger og en pjece om ordningen kan fås hos :

Fuldmægtig Christian Daub
Den Grønne Fond
Højbro Plads 4
1200 København K
Tlf. 33 92 76 00 - Fax 33 32 22 27

Gå til indholdsfortegnelsen

[Kaskelot logo]Kompost i skolen og hverdagen

Biologiforbundet har udgivet et pædagogisk særnummer om kompost.

Kompost er for mange et af kodeordene når vi taler om økologisk levevis. Og det er ikke underligt, for affaldssorterer og komposterer man sit grønne affald får man et klart billede af naturens kredsløb.
Danmark er idag igang med en stor omstilling fra den traditionelle affaldshåndtering, hvor 'væk' opnåes midlertidig via lossepladser eller forbrændingsanlæg til en landdækkende kildesortering, hvor affaldet sorters i fraktioner og genbruges.

I dag tales der om Grønt islæt og der undervises i Natur/teknik i skolerne. Derfor vil det være en nærliggende idé at arbejde med kompost i forbindelse med undervisningen. I biologforbundets hæfte beskrives formålet som, at øge skoleelevers bevidsthed om; genbrug, stofkredsløb og kendskab til affaldssortering. Samt at give skoleelever forskellige handlemuligheder, så de er i stand til aktivt at arbejde med kompostering i dagligdagen.

Men spørgsmålet vil måske lyde : "Er der så noget der kan komposteres på en skole?" Og svaret er garenteret: "Ja".
For selv om det umiddelbart kun er lærerværelsets kaffefiltre man kan komme på, så skal det hurtigt vise sig at æbleskrog, madpakkerester, blade fra skolegården, afskær / planteaffald fra de grønne-områder, gamle potteplanter osv. kan komposteres.
Det er vigtigt, at undervisningsforløbet går over i at blive en permanent ordning, hvor kompostering indgår som en integreret del af skolens hverdag.
Hver skole må så designe sit system, alt efter størrelse, beliggenhed, behov mv.

Biologforbundets materiale er rettet mod henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og de ældste klasser, og er såvel teoretisk som praktisk orienteret.
Således er der lagt op til at eleverne skal arbejde med opbygning af en ormefarm, jordbundsundersøgelser, praktisk arbejde med kompostering, bygning af kompostbeholder, anvendelse af kompost og udarbejdelse af informationsmaterialer.

Hæftet, der er udarbejdet af Miljøgruppen i Farum, kan købes hos Biologforbundet for 50,- kr. incl forsendelse.

Der er desuden lavet en plakat med teksten "Kompost - egen skræl i egen have".

Biologforbundets sekr.: Tlf. 86 96 36 35

Gå til indholdsfortegnelsen

Andre interessante forbindelser vedr. kompost:

Den økologiske have i Odder - Center for Praktisk Økologi, der er oprettet af Landsforeningen Praktisk Økologi, har Danmarks største samling af kompostbeholdere. I haven kan man få pjecer om de enkelte beholdere, en pjece om kompostering, samt købe rapporten "Afprøvning af kompostbeholdere i Den Økologiske Have. Status januar 1996".

Desuden kan man igennem haven få et lille folkeligt fag-videnskabligt værk af Sten Porse, Beder gartnerskole, om den levende jord
- Jordbundsøkologi, til en pris af 75,- kr.

Henvendelse vedr. kompost mv. kan ske til :

[PØ logo]

Den Økologiske Have
Rørtvej 132
8300 Odder
tlf. 86 54 54 00 - fax 86 54 55 41

Haven har nu åbent fra man-tors kl. 9-16, fre kl. 9-14 , Lør, søn- og helligdage kl. 11-17

Landsforeningen Praktisk Økologi - tlf. 53 45 90 35 udgiver tidsskriftet Praktisk Økologi.

E-mail adresse: prac-eco@inet.uni-c.dk

Gå til indholdsfortegnelsen

Foreningen for Kompost og Regnorme

[logo]

- er en 10 år gammel forening, der udgiver et lille blad fire gange om året - KomPosten.
Her kan man læse alt fra prosa-stof, over historisk-stof til fagligt-stof om kompost og regnorme.

Desuden afholder foreningen jævnligt et seminar, sidst var det i samarbejde med KVL's Center for Økologi og Miljø, om seminaret : "Hvad siger jorden ? - til kompost vs. bioforgasset organisk affald".
Referat derfra findes i KomPosten, nr. 1 jan. 96.

Foreningen kan kontaktes på tlf. 31 81 99 71

(Kompostbeholdere)

"I en have vil det døde hele tiden vække til live. Planten sætter frø, den dør, den komposteres, den beriger jorden med humus, den giver ny energi til nye og andre planter. Der vækkes hele tiden til live. Derfor er kompostpladsen måske omdrejningsaksen i haven. Her kommer og går livet. Det er natur og teknik uden tandhjul og strøm"

- citat fra Jordværkstedet's projektbeskrivelse - tlf. 62 24 43 24

Gå til indholdsfortegnelsen


Ordenes forførelse - eller hvordan vi undgår den indre omlægning

Af Jens-Otto Andersen og Ane Bodil Søgaard, Den Kgl. Vetrinær- og Landbohøjskole - Agroøkologi

Uanset hvad man iøvrigt mener om EU, så har tidligere formand for EU-kommissionen Jacques Delors en god evne til at skære igennem falsk optimisme og fortrængninger. I sin tale til Nordisk Råd i København i begyndelsen af marts måned sagde han bl.a.:

"Først af alt må vi redde vore naturlige værdier. I øjeblikket ødelægger vi dem, hvad enten vi ikke sætter nogen pris på dem som med luften, eller vi prissætter dem uden noget hensyn til deres knaphed, som det gælder for vandet, eller til de følger brugen af dem har på naturens balancer, skove og energi. Samtidig gør vi mindre brug af menneskers eget arbejde. Fra 1970 til 1992 opnåede EU en økonomisk vækst på 73 % målt i reale værdier, men i den samme periode steg beskæftigelsen kun med 7 %. Tro mig, det er på høje tid at vi indtager en ny måde at opfatte fremskridt på, og finder en ny måde at måle vores velfærd og vækstens følger for vore produktionsmetoder og livsstil".

Bagsiden af medaljen
Væksten er blevet en slags forbandelse og forførelse. Vækstens bagside er vanskelig at få øje på. Vækstsamfundets goder er så mange og tillokkende, at der skal meget til, før vi vender medaljen om : pesticider i grundvandet, reduktion af ozonlaget, østrogene stoffer i miljøet, stigning i allergi- og kræfttilfælde, og stærkt faldende sædkvalitet.
Chefen for Levnedsmiddelkontrollen i København, Jørgen Højmark Jensen udtaler :

"Vore levnedsmidler er mere fyldt med pesticidrester, tilsætningsstoffer og sygdomsfremkaldende bakterier end nogensinde før. Der er nogle lyspunkter, men de er meget små. Det går dårligere og dårligere over hele fronten, og derfor er der nogen, der må gøre noget radikalt".

Et holdningsskift er nødvendigt. Men hvorfor sker dette holdningsskift ikke bare vúpti på én gang og med os alle sammen ? Det er jo ikke fordi vi mangler viden, eller ikke har adgang til viden. Og vi kan endda lægge et stykke jord om til økologisk drift, og dermed droppe bl.a. pesticider, uden at det er ledsaget af et holdningsskift, for baggrunden derfor kan være rene økonomiske overvejelser.
Hvad er det da, der står i vejen for dette holdningskift ?

Sprogets holdninger
Måske ku' vi begynde med at kigge på det allermest nærliggende, med dét der sker lige her og nu, mens vi sidder og skriver, og dú sidder og læser, nemlig i sproget. Her ligger nemlig en række holdninger og gemmer sig.
Et ord som vækstfremmere er et godt og positivt ord. Der gik faktisk flere år, inden vi (forfatterne) fattede, at vækstfremmmere ikke er et værdifuldt, proteinberiget foder til grise, men slet og ret antibiotika. Og idag er de kendetegnende 'sprøjtespor' på marken ofte taktisk omtalt som 'kørespor'. På tilsvarende måde kan vi let forføres til at tro, at planteværn ikke er pesticider, men træer og buske, som landmanden planter for at gi læ til sine afgrøder.
Så det virker faktisk med de ord.

Omvendt er et ord som køkkenaffald et ord med en negativ klang. Med en anden holdning er det organiske køkkenaffald værdifulde næringsstoffer, der blot midlertidigt befinder sig på et forkert sted, og skal fragtes tilbage, hvor de kom fra.

Agurkeavlere har fundet ud af, at det virker positivt på forbrugernes købelyst at skrive 'anvendt biologisk bekæmpelse' på agurkerne. Problemet er bare, at disse agurker stammer fra en integreret produktion, hvor det er tilladt at bruge pesticider.

En anden måde, hvorpå det går galt, er når nye ord såsom Brundtlands-rapportens begreb 'bæredygtighed' på foruroligende kort tid bliver forfladiget og afsporet. 'Bæredygtigt vaskemiddel' bliver til et vaskemiddel i en fiks emballage med solide hanke.

Tilsvarende bliver ordet økologisk udvandet når tørringsmidlet silica-gel på den nylig afholdte haveudstilling i Forum bliver markedsført som et økologisk tørringsmiddel.

Uforpligtende, upræcise vendinger
Helt galt gik det fornylig, da De danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug fremkom med sit oplæg "Godt landmandsskab år 2000". Der var ellers spænding forud for offentliggørelsen af landbrugets bud på en ansvarlig produktion, i relation til miljø og fødevarekvalitet. Oplægget om fremtidens integrerede produktion er imidlertid holdt i ualmindeligt uforpligtende og upræcise vendinger som : 'i størst muligt omfang', 'så godt som muligt', 'tilstræbe', 'i løbet af nogle år'. Som Peter Esbjerg, professor på Landbohøjskolen, udtalte om oplægget :

"Landbruget er mester i at afkonkretisere debatten. Årelange øvelser har skabt denne mester".

Afskaf økologisk mælk
Hvordan kan vi så øve os i at gøre sproget til et aktiv for dette holdningsskift ? Claus Heinberg, fra Det økologiske Råd, foreslog i Rådet's årsrapport 1995-96 at droppe betegnelsen 'økologisk-mælk', og blot kalde det 'mælk'. Han foreslog i samme åndedrag at bruge betegnelsen 'pesticid-mælk' om den konventionelt (kemi-baserede) producerede mælk. At det faktisk kan ha' konsekvenser at tage produkterne på ordet, erfarede vi med buræggene. Salget faldt dramatisk, da Brugsen gik over til at betegne æggende efter deres produktionsmåde.

Vi må altså tilbageerobre sproget og omlægge det til "økologisk drift". Et konkret tiltag vil være, via en ændret lovgivning om markedsføring, at give os forbrugere adgang til at slå ned på forbrugervildledning og markedsforføring.
Kort sagt, at omlægge sproget, at gøre det konkret og nærværende, at kalde en spade for en spade, er at tage et af skridtene på vejen mod den indre omlægning.

"Men midt i alt mørket der brænder et lys, en ild som aldrig dør hen, det sprog vi har talt trænger til at fornyes, vi må lære det gamle igen".
- fra Benny Holst's "Julies sprog" - Folkehøjskolens sangbog nr. 123.
Gå til indholdsfortegnelsen

Folkeoplysning , IT & Økologi:

Et folkeligt møde / éndags-konference,

onsdag d. 15. maj 96 kl. 13.00 - 21.00 på Den frie Lærerskole i Ollerup,

om to af tidens stor emner.

 Info-samfundets virtuelle udvikling og de miljømæssige realiteters virkelighed


Panel :

Peter Hesseldahl, journalist med speciale i IT
Inge Røpke, Inst. for teknologi og samf., DTU
Christian Liisberg, civilingeniør, tidl. forsker Risø / Økologisk Landsbysamfund i Torup
Carsten Graff, forfatter og konsulent ved DTI
Thorkild Kjærgaard, historiker /museumsinsp. ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg
Niels Peter Flint, arkitekt / 02 Global N.

Konferencen har som formål at formidle viden om og sammenhæng mellem to af de mest fremherskende tidstegn og problemstillinger idag. Vi er idag "pludselig" i en ny tidsalder - informations-samfundet. Men samtidig, uløseligt indtil videre, stillet over for at skulle ændre vores levevis radikalt - iforhold til vores økologiske råderum.

Men drukner vi idag i informationer, der ikke bliver omsat til handling eller vil vi kunne bruge det elektroniske kom-munikationsmedie til et forbedret og udvidet demokrati, hvor viden bliver omsat til handling ? Og er der en modstrid mellem det personlige ansvar som en økologisk levevis lægger op til og så det faktum, at vi idag lægger mere og mere ansvar over på teknologien, og væk fra mennesket ?

Dagen vil blive indledt med 6 indlæg fra panelet, af ca. 20 minutters længde, hvorefter der vil være en styret åben diskussion og dialog mellem møde-deltagere og panel resten af dagen. Efter officiel afrund.: Åben inter-netværks-farvel café.

Deltager-pris: 150,- kr. incl. økologisk aftenmads-buffet, kaffe og te.

Tilmelding: Senest d. 6. maj - sker ved indbetaling på giro-nr. 1-222-07-66 eller pr. check til Netværkets adresse - se kolofonen. En deltager-liste sendes ud inden konferencen, med en detaljeret rejsebeskrivelse til Den frie Lærerskole, Svendborgvej 15, Ollerup, 5762 Vester Skerninge.

Nærmere oplysninger: på tlf. 62 24 43 24
Arr.: Øko-net / Netværket og DFLís 5. årg. speciale-gruppe "Computeren i uddannelse og folkeoplysning".

Gå til indholdsfortegnelsen

Sommerens kalender for grønne markeder & festivaler

ØKO-TRANS 1996 - en udstilling om miljøvenlig transport, d. 5.-12. maj 96 i Øksnehallen i København.
Arr. Dansk Cyklist Forbund, tlf. 33 32 31 21

Økologimarked sammen med Alternativ energi kombineret med genbrugsmarked ved Festlige Kulturdage i Ølstykke d. 18. maj 1996.
Yderligere oplysninger på tlf. 47 10 07 99 el. 30 96 52 93

Torup Festival d. 29. maj - 2. juni 1996: "Tradition og Bæredygtighed". Grønne Markedsdage d. 1. - 2. juni, kl. 10 - 17.
Arr. Torup Landsbycenter, Økologisk Landsbysamfund m.fl, tlf. 47 98 70 26

Grønne Markedsdage i Stenløse, Sankt Hans weekenden d. 22. - 23. juni.
Arr. Økologiprojektet, tlf. 47 10 70 22

Ærø Alternativ Sommerfestival, d. 24. juni - 14. juli 1996. Bl.a. om "Øko-psykologi".
Arr. Marstal Turist & Erhvervsk., tlf. 62 53 19 60

Byen som Organisme - øst- / vesteuropæisk byøkologisk græsrodskonference, Øksnehallen, 1. - 7. juli 1996. Vandre-udstilling åbner d. 6. - 7. juli i Øsknehallen.
Arr. OVE m.fl., tlf. 35 37 35 65

Den Første Økologiske Verdensudstilling, d. 10. - 13. august 1996, Holmen, København.
Arr. First Organic World Exhibition, ifoam96, tlf. 35 37 20 96

Grønt Landsdyrskue d. 10. august 1996. I år afholdes Grønt Landsskue som et rigtig økologisk dyrskue og finder sted som en del af Den Første Økologiske Verdensudstilling, på Holmen, København. Starter som optog gennem byen til Holmen.
Arr. LØJ mfl. Nærmere oplysninger tlf. 35 37 20 96

Ånd i hånd - "Land & By" - Riddersalens augustdage d. 14. - 18. aug. - Markeds- og mødeplads v. Ridder-salen, Frederiksberg.
Arr. Riddersalen, tlf.31 87 18 19


Gå til indholdsfortegnelsen

Slut på Øko-net nr. 12